لغات مشابه
Jewish : يهودي , جهود

Jewish priest : کاهن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی