لغات مشابه
jipijapa : (گ.ش ).درخت کلاه پاناما،گردوى هندى

jireugi : ورزش : ضربه با دست نفوذى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: