لغات مشابه
job control program : کامپيوتر : برنامه کنترل برنامه

job definition : کامپيوتر : تعريف برنامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: