معنی joint resolution

joint resolution
تصميم مشترک
کلمات مشابه

joint responsibility : مسئوليت مشترک , تضامن

joint services : بازرگانى : خدمات مشترک

joint servicing : علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

joint shares : بازرگانى : سهام مشترک

joint stock : سهامي , شرکت سهامي

joint stock partnership : قانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى

joint strategic objectives : علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

joint supply : بازرگانى : عرضه مشترک

joint washer : علوم مهندسى : واشر اتصال

joint weld : علوم مهندسى : جوشکارى اتصالى

joint zone : علوم نظامى : منطقه مشترک

joint, tongue and groove : عمران : اتصال کام و زبانه

joint sealing material : عمران : مواد درزبندى

joint stock : سهامى ،داراى سرمايه مشترک

jointed : مفصل دار

jointing iron : علوم مهندسى : اهن اتصال

jointing material : علوم مهندسى : مواد پرکننده

jointing rule : معمارى : شمشه کرم بندى

jointing wood : معمارى : شمشه ملات

jointless : بي مفصل

jointly : تواماً , مشاعا , مشترکا , اشتراکاً , بالاشتراک , بالمشترکه , شراکتاً

jointly responsible : قانون ـ فقه : متضامن

jointly owned property : قانون ـ فقه : مال مشترک

joints : مفاصل

jointure : مهريه ملکى ،دارايى مشترک زن و شوهر،اجاره دارى مشترک و مشاعى

jointworm : کرم گندم

joist : نصب تير

joisted floor : معمارى : کف تيرکدار

joiting law : علوم مهندسى : قانون ژول

joke : هزل , متلک , فکاهي , شوخي بي مزه , بذله , شوخي , مزاح , شوخي کردن , مزه انداختن , مزاح کردن , جک

joke around : مسخرگي کردن , مسخره بازي درآوردن

joker : ژوکر , جوکر

jokes : فکاهيات

jokingly : بشوخى ،شوخى کنان

jollification : خوشى ،طرب ،طربناک کردن

jollify : عيش کردن ،مستى ،کردن ،سرخوش بودن ،خوشى دادن به

jollity : عيشي

jolly : شنگ

Jolly : شاد ، خوش

Jolly : شاد ، خوش

jolly boat : قايق بار کشى از کشتى به ساحل و بعکس

jolly roger : پرچم دزدان دريايى

jolt : تلق تلق , تکان

jolter : دست اندازدار

jolting table : علوم مهندسى : ميز لرزان

joltwagon : گارى يا ارابه پرتکان

joly and pretty : شوخ وقشنگ

joming test : عمران : ازمايش تعيين سختى فلزات

jonah : يونس پيغمبر

jonah crab : (ج.ش ).خرچنگ بزرگ امريکاى غربى

Jonas : يونس

Jonathan : جاناتان

Jonathan Pappa : جاناتان پاپا

Jones : جونز

Jones Svenson : جنز سونسون

jonquil : گل مشکين

joo chin pyon soon koot : ورزش : کف دست بالا

joo choo seogi : ورزش : ايستادن اسب سوارى

joomeok : ورزش : مشت تکواندو

jooshim : ورزش : داور کنار تکواندو

Jordan : اردن

Jordanian : اردني

jorum : محتويات قدح , مقدار زياد

Jose Martin : خوزه مارتن

Joseph : يوسف , جوزف , ژوزف

josh : کسى را دست انداختن ،شوخى کردن ،متلک

joshua : يوشع بن نون پيغمبر اسرائيل

joshua tree : (گ.ش ).درخت خنجرى يا ابره ادم جنوب شرقى امريکا

joss : سر کارگر , سر عمله

jostle : تنه زدن

jot : خرده ،ذره ،نقطه ،با شتاب نوشتن( معمولا با)down

jotting : چيزيکه با عجله نوشته شده

joule effect : الکترونيک : اثر ژول

joule kelvin effect : علوم هوايى : انبساط گاز با فشار زياد از مجراى کنترل سوخت يا پلاک منفذدار که با کاهش دما همراه است

joule thomson coefficient : شيمى : ضريب ژول - تامپسون

joule thomson effect : شيمى : اثر ژول - تامپسون

joule thomson experiment : شيمى : ازمايش ژول - تامپسون

jounce : بشدت بالا و پايين پريدن ،تکان دادن ،تکان خوردن ،دست انداز داشتن(جاده)

journal : مجله , جرنال , ژورنال , جورنال , دفتر يوميه

journal bearing : علوم مهندسى : ياطاقان گرد

Journal of Science : جورنال ساينس

journal of the iranian mathematical soci : عمران : ماهنامه انجمن رياضى ايران

journal book : دفتر گزارش روزانه

journalese : بزرگ جلوه دادن مطالب در روزنامه نگارى

journalism : خبرنگاري , مقاله نويسي , روزنامه نگاري

journalist : جريده نگار , روزنامه نگار , مقاله نويس

Journalist : روزنامه نگار

Journalist : روزنامه نگار

journalize : در دفتر روزنامه وارد کردن ،در دفتر ثبت کردن ،دفتر روزانه نگاه داشتن

journey : رحيل , مسافرت

journey man : کارگر مزدور،شاگرد يا،کارگر روزمزد

journey work : مزدورى ،شاگردى

journeyman : کارگر ماهر

journeywork : مزدورى ،شاگردى ،کارمزد،کارپست ،کاربيقاعده

joust : نيزه بازي کردن

jove : (افسانه يونان )ژوپيتر،ستاره مشترى

jovial : طرب انگيز،خوش گذران ،عياش ،سعيد

joviality : شوخ بودن

jovially : با خوشى

jovian planets : نجوم : سياره هاى مشترى مانند

معنی joint resolution به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی