لغات مشابه
joshua : يوشع بن نون پيغمبر اسرائيل

joshua tree : (گ.ش ).درخت خنجرى يا ابره ادم جنوب شرقى امريکا

joss : سر کارگر , سر عمله

jostle : تنه زدن

jot : خرده ،ذره ،نقطه ،با شتاب نوشتن( معمولا با)down

jotting : چيزيکه با عجله نوشته شده

joule effect : الکترونيک : اثر ژول

joule kelvin effect : علوم هوايى : انبساط گاز با فشار زياد از مجراى کنترل سوخت يا پلاک منفذدار که با کاهش دما همراه است

joule thomson coefficient : شيمى : ضريب ژول - تامپسون

joule thomson effect : شيمى : اثر ژول - تامپسون

joule thomson experiment : شيمى : ازمايش ژول - تامپسون

jounce : بشدت بالا و پايين پريدن ،تکان دادن ،تکان خوردن ،دست انداز داشتن(جاده)

journal : مجله , جرنال , ژورنال , جورنال , دفتر يوميه

journal bearing : علوم مهندسى : ياطاقان گرد

Journal of Science : جورنال ساينس

journal of the iranian mathematical soci : عمران : ماهنامه انجمن رياضى ايران

journal book : دفتر گزارش روزانه

journalese : بزرگ جلوه دادن مطالب در روزنامه نگارى

journalism : خبرنگاري , مقاله نويسي , روزنامه نگاري

journalist : جريده نگار , روزنامه نگار , مقاله نويس

Journalist : روزنامه نگار

Journalist : روزنامه نگار

journalize : در دفتر روزنامه وارد کردن ،در دفتر ثبت کردن ،دفتر روزانه نگاه داشتن

journey : رحيل , مسافرت

journey man : کارگر مزدور،شاگرد يا،کارگر روزمزد

journey work : مزدورى ،شاگردى

journeyman : کارگر ماهر

journeywork : مزدورى ،شاگردى ،کارمزد،کارپست ،کاربيقاعده

joust : نيزه بازي کردن

jove : (افسانه يونان )ژوپيتر،ستاره مشترى

jovial : طرب انگيز،خوش گذران ،عياش ،سعيد

joviality : شوخ بودن

jovially : با خوشى

jovian planets : نجوم : سياره هاى مشترى مانند

jow : صداي زنگ

jowl : کله ماهي

joy : خوشي , سرور , دلخوشي , انبساط , خوشي و نشاط , خوشحالي , طرب , شعف , شادي , شادماني , مسرت

joyance : شادى ،مسرت ،خوشى

joyful : طربناک , پرنشاط , مسرت آميز , طرب انگيز , فرحناک

joyfully : باخوشى ،به شادمانى ،از روى خوشحالى

joyfulness : ابتهاج

joyless : بى شادى ،خالى از کيف ،غمگينى

joyous : سروراميز،شادمان ،مسرور

joyously : از روى شادى ،با خوشى

joyousness : شادمانى ،خوشى

joyride : سرقت اتومبيل براى خوشگذرانى و تفريح

ju dan : ورزش : دان ¹ 1کاراته

jubilant : شادمان هلهله کننده ،فرخنده ،فيروز

jubilate : فرياد شادى

jubilation : هلهله ،شادى ،جشن ،شادمانى

jubilee : سال ويژه

judah : يهودا فرزند يعقوب

Judaism : يهوديت

judaize : يهودى شدن ،اداب و رسوم يهودى را پذيرفتن

judas : يهودا اسخر يوطى

judas iscariot : يهودى اسخريوطى

judas tree : درخت ارغوان

jude : يهودا نويسنده رساله يهودا که از رسالات عهد جديد مسيحيان است

judea : يهوديه که قسمتى از جنوب فلسطين بوده

judge : قضاوت کردن , دادرس , ديان , دادرسي کردن , حکم کردن , داور , قاضي , داوري کردن

judge by appearances : قانون ـ فقه : حکم به ظاهر کردن

judge made law : قانون ـ فقه : نظام حقوقى مبتنى بر سوابق قضايى و ارا محاکم

judgement : دادرسي , فتوا , داوري

judgement by physiognomy : تفرس

judgement day : محشر , روز محشر

judgement dept : بازرگانى : بدهى که دادگاه حکم پرداخت انرا صادر نموده است

judgement on merits : قانون ـ فقه : حکم ماهوى

judgement day : روز داورى ،روز رستاخيز

judgement hall : دادگاه

judges : قضات

judges disciplianary tribunal : قانون ـ فقه : دادگاه قضات انتظامى

judgeship : منصب قضا،قضاوت

judgment : قضاوت , داوري , قضا

judgment by d. : حکم غيابى

judgment debt : قانون ـ فقه : محکوم به مالى

judgment on procedural matters : قانون ـ فقه : حکم شکلى

judicable : قابل قضاوت

judicative : قضاوتى

judicatory : قضائى ،قطعى

judicial : قضايي , وابسته بدادگاه

judicial assistance : قانون ـ فقه : معاضدت قضايى

judicial circumstantial evidence : قانون ـ فقه : اماره قضايى

judicial confession : قانون ـ فقه : اقرار در دادگاه

judicial delegation : قانون ـ فقه : تفويض قضايى

judicial immunity : قانون ـ فقه : مصونيت قضايى

judicial power : قانون ـ فقه : قوه قضاييه

judicial precedent : قانون ـ فقه : رويه قضايى

judicial review : بازرگانى : تجديد نظر قضائى

judicial writ : قانون ـ فقه : نامه رسمى صادره از محکمه

judicially : از نظر قضائى

judiciary : قوه قضائيه , وابسته بدادگاه

judicious : روشن راي

judiciously : خردمندانه ،از روى تشخيص ،صحيح

judiciousness : خردمندى ،قضاوت درست ،تشخيص درست

judns be trayed jesus : يهودابه مسيح خيانت کرد

judo : کشتي جودو

judoka : ورزش : جودوکار

judy : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى علامت اينست که با هواپيماى دشمن درگير شده ام و در حال انجام ماموريت مى باشم

jug : درکوزه ريختن , غلغلک , بستو

jug fishing : ورزش : ماهيگيرى با بطرى

jugate : داراى برگچه هاى زوجى( در مسکوکات و غيره )روى هم افتاده ،روى هم قرار گرفته ،جفت

jugful : بک کوزه پر

juggernaut : نيروى عظيم منهدم کننده ،نيروى تخريبى مهيب

juggle : شعبده ،تردستى ،حقه بازى ،شيادى ،چشم بندى

juggler : شعبدهباز , چشمبند

jugglery : حقهبازي , چشمبندي

jugular : زير گلويى ،وابسته بوريد وداجى

jugular vein : ودج

jugulum : زير گلو،ترقوه

jugum : يکزوج برگچه

juice : آب , عصاره , شربت , شيره

juice extractor : عصاره گير

juice up : نيرو و جان به ،رونق دادن به

juiceless : بى اب ،بى شيره

juicer : عصارهگير , آب ميوهگير

juiciness : پر آبي

juicy : آبدار , پرآب , شهددار , شاداب , شيرهدار , پر آب

juji : ورزش : ضربدرى

juji uke : ورزش : دفاع ضربدرى

juju : نظر قرباني

jujube : عناب , تبر خون , شيدانه , شيلانه

jujube red : عنابي

juke joint : رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نيز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار ميزند

jukebox : جعبه گرامافون خودکار داراى سوراخى براى ريختن پول و دکمه مخصوص انتخاب صفحه

julep : شربت طبى ،مشروبى معطر مرکب از جين و رم و اب پرتغال

Julfa : جلفا

julian calendar : تقومى که در سال 46 ميلادى زمان ژوليوس سزار در روم تنظيم شده

julian number : کامپيوتر : عدد جوليان

julienne : ابگوشت سبزيجات بريده شده

Juliet : ژولت

July : ژوئيه

jumble : درهم آميختگي

jumble shop : دکانى که خرده ريز و کالاى ،گوناگون ارزان و نيمدار دران ميفروشند

jumbo : درشت ،بزرگ ،ادم تنومند و بدقواره ،جانور غول اسا

jumbo risks : بازرگانى : خطرات بزرگ

jump : جست زدن , جهيدن , پريدن , پرش کردن , خيز , برجستن , خيز کردن , پرش , جست وخيز کردن , جهش کردن , خيز گرفتن , جهش , ور جستن

jump down : پايين پريدن

jump fishing : ورزش : ماهيگيرى سيار براى کشف محل ماهيها

jump height curve : عمران : منحنى ارتفاع جهش در مقابل ابگذرى

jump kick : ورزش : شوت درحال پرش

jump line : کامپيوتر : سطر پرش

jump off : شروع بحمله

jump out : بيرون پريدن

jump pass : ورزش : پاس در حال پرش

jump racing : ورزش : مسابقه پرش از مانع

jump rider : ورزش : سوارکار در پرش

jump rope : طناب بازي کردن

jump seat : صندلى تا شو

jump set : ورزش : پاس پرشى

jump shooter : ورزش : شوت جفت زن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1