لغات مشابه
joshua : يوشع بن نون پيغمبر اسرائيل

joshua tree : (گ.ش ).درخت خنجرى يا ابره ادم جنوب شرقى امريکا

joss : سر کارگر , سر عمله

jostle : تنه زدن

jot : خرده ،ذره ،نقطه ،با شتاب نوشتن( معمولا با)down

jotting : چيزيکه با عجله نوشته شده

joule effect : الکترونيک : اثر ژول

joule kelvin effect : علوم هوايى : انبساط گاز با فشار زياد از مجراى کنترل سوخت يا پلاک منفذدار که با کاهش دما همراه است

joule thomson coefficient : شيمى : ضريب ژول - تامپسون

joule thomson effect : شيمى : اثر ژول - تامپسون

joule thomson experiment : شيمى : ازمايش ژول - تامپسون

jounce : بشدت بالا و پايين پريدن ،تکان دادن ،تکان خوردن ،دست انداز داشتن(جاده)

journal : مجله , جرنال , ژورنال , جورنال , دفتر يوميه

journal bearing : علوم مهندسى : ياطاقان گرد

Journal of Science : جورنال ساينس

journal of the iranian mathematical soci : عمران : ماهنامه انجمن رياضى ايران

journal book : دفتر گزارش روزانه

journalese : بزرگ جلوه دادن مطالب در روزنامه نگارى

journalism : خبرنگاري , مقاله نويسي , روزنامه نگاري

journalist : جريده نگار , روزنامه نگار , مقاله نويس

Journalist : روزنامه نگار

Journalist : روزنامه نگار

journalize : در دفتر روزنامه وارد کردن ،در دفتر ثبت کردن ،دفتر روزانه نگاه داشتن

journey : رحيل , مسافرت

journey man : کارگر مزدور،شاگرد يا،کارگر روزمزد

journey work : مزدورى ،شاگردى

journeyman : کارگر ماهر

journeywork : مزدورى ،شاگردى ،کارمزد،کارپست ،کاربيقاعده

joust : نيزه بازي کردن

jove : (افسانه يونان )ژوپيتر،ستاره مشترى

jovial : طرب انگيز،خوش گذران ،عياش ،سعيد

joviality : شوخ بودن

jovially : با خوشى

jovian planets : نجوم : سياره هاى مشترى مانند

jow : صداي زنگ

jowl : کله ماهي

joy : خوشي , سرور , دلخوشي , انبساط , خوشي و نشاط , خوشحالي , طرب , شعف , شادي , شادماني , مسرت

joyance : شادى ،مسرت ،خوشى

joyful : طربناک , پرنشاط , مسرت آميز , طرب انگيز , فرحناک

joyfully : باخوشى ،به شادمانى ،از روى خوشحالى

joyfulness : ابتهاج

joyless : بى شادى ،خالى از کيف ،غمگينى

joyous : سروراميز،شادمان ،مسرور

joyously : از روى شادى ،با خوشى

joyousness : شادمانى ،خوشى

joyride : سرقت اتومبيل براى خوشگذرانى و تفريح

ju dan : ورزش : دان ¹ 1کاراته

jubilant : شادمان هلهله کننده ،فرخنده ،فيروز

jubilate : فرياد شادى

jubilation : هلهله ،شادى ،جشن ،شادمانى

jubilee : سال ويژه

judah : يهودا فرزند يعقوب

Judaism : يهوديت

judaize : يهودى شدن ،اداب و رسوم يهودى را پذيرفتن

judas : يهودا اسخر يوطى

judas iscariot : يهودى اسخريوطى

judas tree : درخت ارغوان

jude : يهودا نويسنده رساله يهودا که از رسالات عهد جديد مسيحيان است

judea : يهوديه که قسمتى از جنوب فلسطين بوده

judge : قضاوت کردن , دادرس , ديان , دادرسي کردن , حکم کردن , داور , قاضي , داوري کردن

judge by appearances : قانون ـ فقه : حکم به ظاهر کردن

judge made law : قانون ـ فقه : نظام حقوقى مبتنى بر سوابق قضايى و ارا محاکم

judgement : دادرسي , فتوا , داوري

judgement by physiognomy : تفرس

judgement day : محشر , روز محشر

judgement dept : بازرگانى : بدهى که دادگاه حکم پرداخت انرا صادر نموده است

judgement on merits : قانون ـ فقه : حکم ماهوى

judgement day : روز داورى ،روز رستاخيز

judgement hall : دادگاه

judges : قضات

judges disciplianary tribunal : قانون ـ فقه : دادگاه قضات انتظامى

judgeship : منصب قضا،قضاوت

judgment : قضاوت , داوري , قضا

judgment by d. : حکم غيابى

judgment debt : قانون ـ فقه : محکوم به مالى

judgment on procedural matters : قانون ـ فقه : حکم شکلى

judicable : قابل قضاوت

judicative : قضاوتى

judicatory : قضائى ،قطعى

judicial : قضايي , وابسته بدادگاه

judicial assistance : قانون ـ فقه : معاضدت قضايى

judicial circumstantial evidence : قانون ـ فقه : اماره قضايى

judicial confession : قانون ـ فقه : اقرار در دادگاه

judicial delegation : قانون ـ فقه : تفويض قضايى

judicial immunity : قانون ـ فقه : مصونيت قضايى

judicial power : قانون ـ فقه : قوه قضاييه

judicial precedent : قانون ـ فقه : رويه قضايى

judicial review : بازرگانى : تجديد نظر قضائى

judicial writ : قانون ـ فقه : نامه رسمى صادره از محکمه

judicially : از نظر قضائى

judiciary : قوه قضائيه , وابسته بدادگاه

judicious : روشن راي

judiciously : خردمندانه ،از روى تشخيص ،صحيح

judiciousness : خردمندى ،قضاوت درست ،تشخيص درست

judns be trayed jesus : يهودابه مسيح خيانت کرد

judo : کشتي جودو

judoka : ورزش : جودوکار

judy : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى علامت اينست که با هواپيماى دشمن درگير شده ام و در حال انجام ماموريت مى باشم

jug : درکوزه ريختن , غلغلک , بستو

jug fishing : ورزش : ماهيگيرى با بطرى

jugate : داراى برگچه هاى زوجى( در مسکوکات و غيره )روى هم افتاده ،روى هم قرار گرفته ،جفت

jugful : بک کوزه پر

juggernaut : نيروى عظيم منهدم کننده ،نيروى تخريبى مهيب

juggle : شعبده ،تردستى ،حقه بازى ،شيادى ،چشم بندى

juggler : شعبدهباز , چشمبند

jugglery : حقهبازي , چشمبندي

jugular : زير گلويى ،وابسته بوريد وداجى

jugular vein : ودج

jugulum : زير گلو،ترقوه

jugum : يکزوج برگچه

juice : آب , عصاره , شربت , شيره

juice extractor : عصاره گير

juice up : نيرو و جان به ،رونق دادن به

juiceless : بى اب ،بى شيره

juicer : عصارهگير , آب ميوهگير

juiciness : پر آبي

juicy : آبدار , پرآب , شهددار , شاداب , شيرهدار , پر آب

juji : ورزش : ضربدرى

juji uke : ورزش : دفاع ضربدرى

juju : نظر قرباني

jujube : عناب , تبر خون , شيدانه , شيلانه

jujube red : عنابي

juke joint : رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نيز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار ميزند

jukebox : جعبه گرامافون خودکار داراى سوراخى براى ريختن پول و دکمه مخصوص انتخاب صفحه

julep : شربت طبى ،مشروبى معطر مرکب از جين و رم و اب پرتغال

Julfa : جلفا

julian calendar : تقومى که در سال 46 ميلادى زمان ژوليوس سزار در روم تنظيم شده

julian number : کامپيوتر : عدد جوليان

julienne : ابگوشت سبزيجات بريده شده

Juliet : ژولت

July : ژوئيه

jumble : درهم آميختگي

jumble shop : دکانى که خرده ريز و کالاى ،گوناگون ارزان و نيمدار دران ميفروشند

jumbo : درشت ،بزرگ ،ادم تنومند و بدقواره ،جانور غول اسا

jumbo risks : بازرگانى : خطرات بزرگ

jump : جست زدن , جهيدن , پريدن , پرش کردن , خيز , برجستن , خيز کردن , پرش , جست وخيز کردن , جهش کردن , خيز گرفتن , جهش , ور جستن

jump down : پايين پريدن

jump fishing : ورزش : ماهيگيرى سيار براى کشف محل ماهيها

jump height curve : عمران : منحنى ارتفاع جهش در مقابل ابگذرى

jump kick : ورزش : شوت درحال پرش

jump line : کامپيوتر : سطر پرش

jump off : شروع بحمله

jump out : بيرون پريدن

jump pass : ورزش : پاس در حال پرش

jump racing : ورزش : مسابقه پرش از مانع

jump rider : ورزش : سوارکار در پرش

jump rope : طناب بازي کردن

jump seat : صندلى تا شو

jump set : ورزش : پاس پرشى

jump shooter : ورزش : شوت جفت زن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

راهنمای آزمون کمرویی
آزمون اندر یافت كودكان C.A.T
راهنمای اجرای شاخص کرنل فرم N2
پرسشنامه روان شناسی رانندگی
راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون بزرگسالان
راهنمای اجرای ریون پیشرفته
راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان
اعتبار یابی وهنجار یابی سبک هویت ISI-6G
پرسشنامه سرمایه اقتصادی
پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری
مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد
سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری)
سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت
پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت
پرسشنامه 20 سوالی شجاعت
پرسشنامه رفتار سنخ الف یا شتابزدگی
پرسشنامه علاقه به مادیات
"فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) تهیه کنندگان: گودمن، پرایس، راسموسن"
فهرست نشانه ای هاپكینز Hopkins Symptom Checklist