لغات مشابه
kalong : شبکور بزرگ ،شبکورميوه خور

kalpa : کليا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: