لغات مشابه
keen scented : داراى شامه تيز

keen set : مشتاق ،ارزومند،گرسنه

keen set for doing anything : ارزومند کردن کارى ،مشتاق کردن کارى

keen sighted : ژرف بين

keen eyed : تيزبين ،تيزنظر

keen sighted : تيزبين ،روشن بين

keen witted : تيزهوش ،باذکاوت ،زيرک

keener : نوحه گر

keenly : از روى تيزهوشى ،بطور تيز،يا تند،مشتاقانه ،سخت ،زياد

keenness : تيزي

keenness of sight : تيز بينى

keep : نگهداري کردن , نگه داشتن , حفظ نمودن , حفظ کردن , نگاهداري

keep a straight face : از خنده خوددارى کردن

keep aloof : فاصلهگرفتن

keep an open house : مهمان نواز بودن

keep at it : ول نکنيد،مداومت کنيد

keep away : دور کردن ،دور شدن ،دور ماندن ،مانع شدن

keep back : دفع کردن ،مانع شدن ،جلو نياييد،نزديک نشويد

keep bad hours : دير خوابيدن و دير برخاستن

keep books : دفتردارى کردن

keep cold : دست پاچه نشدن ،خونسردى خود را حفظ کردن

keep deep in mud : تازانو توى گل

keep down : بلند نشويد،بنشينيد،بخوابيد

keep early hours : زود خوابيدن و زود برخاستن

keep goal : ورزش : دروازه بانى

keep house : خانه دارى کردن ،در خانه ماندن

keep in containment : محدود نگاهداشتن

keep in trust : قانون ـ فقه : به عنوان امانت نگهدارى کردن چيزى

keep informed : در جريان گذاشتن

keep me informed of that : مرا از ان اگاه سازيد

keep of the (great)seal : مهردار سلطنتى

keep off : دور شدن ،دورى کردن

keep on : ادامه دادن ،بازهم نگاه داشتن

keep on at a person : کسى را با سرزنش و تقاضاهاى پى درپى بستوه اوردن

keep on file : قانون ـ فقه : بايگانى کردن

keep out : ورزش : تور ماهيگيرى زير اب

keep out areas : کامپيوتر : نواحى بر حذر شده

keep secret : پرده پوشي کردن

keep shop : دکاندارى کردن

keep still : خاموش باش ،ساکت باش

keep the fire in : اتش را روشن نگاه داريد

keep the secret : رازراپوشيده نگاهدار،اين رازرافاش نکن

keep to : رعايت کردن ،وفا کردن به

keep to the left : دست چپ برويد

keep to the right : دست راست برويد

keep unaware : غافل کردن

keep under lock and key : قانون ـ فقه : مهر و موم کردن

keep under watch : تحت نظر داشتن , زير نظر داشتن

keep up : خوب نگاهداشتن ،خوددارى کردن ،تحمل کردن

keep up appearances : ظاهر خود را حفظ کردن ،صورت خود را با سيلى سرخ نگه داشتن

keep up with some one : با کسى برابر بودن ،با کسى برابر شدن

keep up with the times : موافق اوضاع و اداب روز رفتار کردن

keep up your french : زبان فرانسه راهمانقدرکه ميدانيدنگاه داريد( که فراموش نشود)

keep waiting : منتظر کردن , علاف کردن

keep watch : پاييدن ،کشيک کشيدن

keep your peck up : دل داشته باشد،جرات داشته باشيد

keeper : نگاهدارنده , نگهدارنده , نگهدار , حافظ , مستحفذ , حارس , حافظه

keeper of a seal : قانون ـ فقه : مهر دار

keeper of magnet : الکترونيک : حفاظ اهنربا

keeping : نگهداري

keeping house : قانون ـ فقه : در خانه ماندن تاجر ورشکسته و عدم حضورش در محل کسب خود که قرينه ورشکستگى او محسوب مى شود

keeping room : اطاق نشيمن

keepsake : هديه يادگارى يادبود

keepworthy : نگهداشتنى ،قابل نگه دارى

keet : (ج.ش ).جوجه مرغ شاخدار

keeve : خمره ،تغار

kef : کيف ،نشئه ،حشيش ،بنگ

kefir : کفير:يکجورخوراک ابکى وکفدارکه مانندماست است ودرقفقاز....ميخورانند

keg : بازرگانى : چليک کوچک

Keg : بشکه کوچک

Keg : بشکه کوچک

kegler : کاسه ساز , قدح ساز

kegler (bowler) : ورزش : گوى انداز

keike : ورزش : مچ

keitloa : کرگدن دوشاخ

kekule structure : شيمى : ساختار ککوله

kelek : کلک

kell : گل اخرى

kelly drive bushing : عمران : اتصال کلى که بصورت استوانه بوده و مابين کلى و سوزن حفارى وجود دارد

keloid : (طب ).برامدگى ايکه درمحل التيام زخم پديد مى ايد

keloid or cheloid : يکجو ربرامدگى درپوست که د رجاى اسيب ديده پيدا ميشود

kelp : (گ.ش ).کتانجک ،کتنجک ،اشنه دريايى

kelpie : (د رافسانه هاى اسکاتلندى ) جن اسبى

kelson or keelson : کالبدزيرين کشتى که روى تيرحمال قرار ميگيرد،سقف ته کشتى

kelt : keltic(،celtic، )=celtنژادکلت يا سلت ،سلتى

keltŠetc : زبان سلت ها

kelter : امادگى ،انتظام ،اماده ،منظم ،بى ترتيب ،مختل

kelter or kilter : ترتيب ،نظم ،انتظام ،امادگى

keltic : kelt(،celtic، )=celtنژادکلت يا سلت ،سلتى

kelvin degree : معمارى : درجه کلوين

kelvin temperature : شيمى : دماى کلوين

kelvin temperature scale : علوم هوايى : اشل دمايى کلوين

kelvin tube : عمران : لوله کلوين که جهت اندازه گيرى عمق اب بکار ميرود

kelvin zero : نجوم : صفر کلوين

Kemal : کمال

kemp : پهلوان ،جنگجو،ادم ژوليده و ناهنجار

kempo : ورزش : تکنيک قديم کاراته

ken : نظر،بينش ،بصيرت

kench : تغارى که ماهى ياپوست رادران نمک ميزنند،تغار،صندوق

kendal green : پارچه پشمى سبزرنگ

kennel : درلانه زيستن , درلانه قرارقراردادن

kenning : (ادبيات کهن المان )نوعى استعاره( مثلا> دريارو <بجاى> کشتى)<،دانش ،نگاه ،قدرت بينايى

keno : نوعى بازى شبيه لوتو

kenosis : اعتقادباينکه مسيح بصورت ادمى جنبه خدايى را ازخود دورساخته است

kenotron : الکترونيک : کنوترون

kenspeckle : مشخص ،برجسته ،قابل شناسايى ،واضح ،زود

kent rosanoff test : روانشناسى : ازمون کنت - روسانف

kentish : وابسته بهkent شهرانگليس ،کنتى

kentish fire : محلهاى پى درپى وجمعى ،نمايش هاى پى درپى وگروهى ،که نشانه نفاق.. باشد

kentish rag : يکجورسنگ اهک سخت که در kentپيدا ميشود

kentledge : وزنه اهن ته کشتى ،چدن يااهن ريخته مخصوص سنگين کردن ته کشتى يابالون

Kentucky : کنتاکي

Kenya : کنيا

kepi : کلاه کپي

kepler laws : علوم هوايى : قوانين کپلر

keplerian orbit : علوم هوايى : مدار کپلرى

kept : نگاه داشته ،نشانده

kept (on file) : قانون ـ فقه : مضبوط

keramic Šetc : وابسته به سفال سازى

kerasine : شاخى

keratectomy : دراوردن تيکه اى از قرنيه

keratin : ماده شاخي

keratine : ماده شاخى

keratinous : )=horrny(شاخى ،داراى مواد شاخى

keratitis : اماس قرنيه ،التهاب قرنيه

keratocele : فتق قرنيه

keratol : کراتول: چرم مصنوعى سفت

keratome : چاقوى قرينه شکافى

keratose : داراى ليفهاى شاخى ،جسم شاخى اسفنج

keratosis : شاخى شدن پوست و غيره

keratotome : چاقوى قرنيه شکافى

keratotomy : برش قرنيه

keraunophobia : روانشناسى : اذرخش هراسى

kerb inlet : عمران : روزنه يا منفذى که در زير جدول جهت عبور اب باران تعبيه ميشود

kerb stone : سنگ جدول

kerchief : چار قد

kerchiefed or chift : روسرى دار،بادستمال پوشيده

kerf : بريدگى ،چاک دادن

kerite : الکترونيک : کريت

Kerman : کرمان

Kermanshah : کرمانشاه

kermes : قرمزدانه: کرم قرمز

kermesse : ورزش : مسابقه دوچرخه سوارى 3 تا 5 مايل در شهر و خارج

kermis : جشن وعيدساليانه اى که درهلندوبلژيک بادادن نمايش وفريادهاى... ميکنند

kermit : کامپيوتر : کرميت

kern : پياده سبک اسحله ايرلندى ،روستايى ،دهاتى

kern(e) : (درتاريخ ) پياده سبک اسلحه ،درايرلندروستايى ،دهاتى

kernel : مغزدانه , مغز بستن

kernelled : مغزدار

kerning : کامپيوتر : کاهش دادن فضاى خالى ميان دو حرف معين کاهش فاصله دخشه ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گیف تصویری نحوه پخش امواج wifi در خانه
گیف تصویری ترکیب جالب اب و امواج صدا
گیف تصویری ساختن قلعه با پرینتر 3 بعدی
گیف تصویری یه ایده عالی برای مهمونی ها و تولدها
گیف تصویری روشن کردن اتش توسط لیمو
گیف تصویری شکل زیبای هندسی که از خط واصل بین زمین و زهره در هنگام چرخش به دور خورشید ایجاد می شود
شیمی ورمیكولیت
گیف تصویری روشی سریع برای بستن بند کفش
گیف تصویری تصویر بسیار اهسته از لحظه وقوع رعد و برق
گیف تصویری مراحل عصب کشی و پرکردن دندان
گیف تصویری حلقه پلاسمای خورشید 4 برابر زمین
گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید
گیف صوتی هشت نشانه کمبود ویتامین D
تحقیق كنترل های داخلی در حسابداری
ماتریس حسابداری اجتماعی
تحقیق مالیات
اجرای ساختمان مسكونی
"گیف تصویری Photo, رفع خستگی چشمها هنگام کار کردن با موبایل با ترفند"
احداث ساختمان بتنی