صفحه اصلی

keep
نگهداري کردن , نگه داشتن , حفظ نمودن , حفظ کردن , نگاهداري
کلمات مشابه

keep a straight face : از خنده خوددارى کردن

keep aloof : فاصلهگرفتن

keep an open house : مهمان نواز بودن

keep at it : ول نکنيد،مداومت کنيد

keep away : دور کردن ،دور شدن ،دور ماندن ،مانع شدن

معنی keep به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بیماری های مهم گندم
دانلود بیماریهای لوبیا
دانلود پاسخهای القائی دفاع گیاهان در برابر جویدن حشرات
دانلود پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده
دانلود پروانه برگخوار سفید امریکایی افت جدی و خطرناک باغ ها و جنگلهای ایران
دانلود پرورش قارچ
دانلود پرورش کاهو در باغچه خانه
دانلود بررسی پسته
دانلود بررسی پنبه