لغات مشابه
keep still : خاموش باش ،ساکت باش

keep the fire in : اتش را روشن نگاه داريد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: