لغات مشابه
key assignments : کامپيوتر : وظيفه دهى کليدها

key board : علوم مهندسى : صفحه تکمه ها

key bolt : معمارى : زبانه کليد

key bounce : کامپيوتر : پرش کليد

key concrete : عمران : بتن نگاه دارنده

key entry : کامپيوتر : دخول کليدى

key fruit : نگين

key in : وارده از طريق کليد

key note : معرف مايه ،مايه نما

key personnels : بازرگانى : کادر ادارى اصلى

key plan : معمارى : نقشه راهنما

key signature : (مو).گامهاى کوتاه و بلندى که پس ازکليدموسيقى براى نشان دادن نوع ک ليدنوشته ميشود

key station : کامپيوتر : ايستگاههاى کليد

key status indicator : کامپيوتر : نشانگر وضعيت کليد

key storke : کامپيوتر : ضربه زدن به کليد

key stroke : ضربه زدن به کليد

key switch : کامپيوتر : سوئيچ کليد

key terrain features : علوم نظامى : عوارض حساس زمين

key to address : کامپيوتر : hashing

key to address transfermation : کامپيوتر : تبديل کليد به نشانى

key to disk : کامپيوتر : کليد به ديسک

key to tape : کامپيوتر : کليد به نوار

key variable : کامپيوتر : متغير کليد

key verification : کامپيوتر : بازبينى کليدى

key wall : عمران : ديوار اب بند

key word : مفتاح ،راهنما

key word in context : کامپيوتر : KWIC

key bit : زبانه کليد

key bugle : شيپور

Key Khosrow : کيخسرو

key map : نقشه راهنما

key money : قانون ـ فقه : سرقفلى

key ring : حلقه اى که بدان کليد مى اويزند

key starter shaft : علوم مهندسى : محور استارتر

keyboard : سفحه کليد , جا انگشتي

keyboard enirv : دخول صفحه کليدى

keyboard perforator : سوراخ کن صفحه کليدى

keyboard printing telegraph : علوم مهندسى : تلگراف ثبات تکمه اى

keyboard send receive : کامپيوتر : صفحه کليد ارسال - پذيرش

keyboard template : کامپيوتر : الگوى صفحه کليد

keyboard terminal : کامپيوتر : صفحه کليدى شبيه به دستگاه ماشين تحرير که اجازه مى دهد تا اطلاعات به درون يک سيستم کامپيوترى وارد شود

keyboard to disk system : کامپيوتر : سيستم صفحه کليد به ديسک

keyboard to disk unit : کامپيوتر : واحد صفحه کليد به ديسک

keyboard to tape system : کامپيوتر : سيستم صفحه کليد به نوار

keyboard to tape unit : کامپيوتر : واحد صفحه کليد به نوار مغناطيسى

keyboarding : کامپيوتر : وارد کردن اطلاعات از طريق صفحه کليد

keyed : مضراب دار , کوک شده

keyed access : دستيابى کليدى

Keyghobad : کيقباد

Keyhan : کيهان

keyhole : سوراخ کليد

keyholing : علوم نظامى : رقص و جست و خيز گلوله در روى مسير عدم ثبات مسير گلوله

keying interval : علوم نظامى : فاصله زمانى بين دو انعکاس موج رادار

keyitem : علوم نظامى : اقلام ضرورى و حياتى

keyless lamp socket : الکترونيک : سرپيچ بى کليد

keynes liquidity trap : بازرگانى : تله نقدينگى کينز

keynesian revolution : بازرگانى : انقلاب کينزى

keynote : نطق اصلي کردن , مايه نما

keypad : کامپيوتر : وسيله ورودى که مجموعه اى از کليدهاى رقم دهدهى و کليدهاى مخصوص را بکار مى برد

keypunch operator : منگنه زن ،متصدى منگنه زنى

keypunching : کامپيوتر : منگنه زنى

keys : مفاتيح

keyspace : کامپيوتر : فاصله کليدى

keystone : سنگ سرطاق

keystroke : کامپيوتر : ضربه کليد

keyth rope system : عمران : شبکه زيرزمينى که زهکشها خط بزرگترين شيب را قطع نمايد

Keyvan : کيوان

keyway : سوراخ کليد

keyword : واژه کليدي

keyword in context : کامپيوتر : کلمه کليدى در متن

keyword in context index : کامپيوتر : صفحه کليد با شاخص هاى ثابت

keyword macro : درشت دستور کليد واژه اى

Khachikian : خاچيکيان

Khadijeh : خديجه

khaki : خاکي , لباس نظامي

khaki partridge : تيهو

Khaksar : خاکسار

Khakzad : خاکزاد

Khalayeleh : خلايله

Khaled : خالد

Khaledeh : خالده

Khalife : خليفه

Khalil : خليل

Khalilollah : خليلالله

Khalilzad : کهليل زاد

Khamenei : خامنه اي

khamsin : باد خمسين ،ريح الخمسين

Khan : خان

khanate : قلمرو حکومت خان ،خان نشين

Khandan : خاندان

khans : خوانين

Kharazi : خرازي

Kharg island : خارگ

kharif irrigation : عمران : ابيارى تابستانه

Kharkov : خارکف

Khartoum : خارطوم , خرطوم

Khartum : خارطوم

Khashayar : خشايار

Khatami : خاتمي

Khatereh : خاطره

Khatun : خاتون

kheda : کده ،کدا:خانه اى که فيل هاى وحشى رادران گرفتار ميسازند

khedival : خديوي

khedivate : خديوى ،مقام خديو،رتبه خديو

khedive : خديو

Kheyriyeh : خيريه

Kheyrollah : خيرالله

khidmatgar : پيشخدمت ،خدمتکار( درهندوستان)

khivan : خيوه اى ،اهل خيوه

Khoda Morad : خدامراد

Khodadad : خداداد

Khojasteh : خجسته

Khorasan : خراسان

Khordad : خرداد

Khosravi : خسروي

Khosrow : خسرو

khowar : زبان خواري

Khyber pass : تنگه خيبر

khz : کامپيوتر : Kilo Hertz

Kia : کيا

kiai : ورزش : فرياد

Kianush : کيانوش

Kiarash : کيارش

kiaugh : (اسکاتلند )زحمت ،اضطراب ،ناراحتى ،تحريک

kiba dachi : ورزش : ايستادن سوارکارانه

kibble : خرد کردن

kibbutz : مزرعه اشتراکى درکشوراسرائيل

kibe : سرماسوزک

kibed : سرمازده ،داراى شکاف

kibitka : چادرگردکه تاتارها ازنمدميسازند،سياه چادرنمدى ،خانه تاتار

kibitz : دستوربيجا دادن

kibosh : چرند، (لاف ) بيهوده

kiching piece : عمران : ميخ چوبى بزرگ

kick : لگد , باپازدن , لگد زدن , لگدزدن , جفتک انداختن , تيپا زدن

kick about : فوتبالى که بدون قانون بازى ميکنند،فوتبال هردمبيل

kick boxing : ورزش : بوکس همراه با لگد

kick out : ورزش : وزن خود را بعقب تخته موج بردن

kick save : ورزش : نجات دروازه با پاى دروازه بان

kick serve : ورزش : سرويس پيچشى

kick up a row : دعوا راه انداختن ،داد و بيداد کردن

kick with the heel : ورزش : ضربه با پاشنه پا

kick circle : ورزش : دايره 18/8 مترى وسط ميدان

kick up : ورزش : زدن پنجه

kickable : ورزش : اسان براى ضربه زدن با پا

kickboard : ورزش : تخته شناى ¹ 7سانتيمترى براى کمک به نواموز

kicker : لگدزن

kicking : لگد انداز , جفتک

kicking plate : معمارى : ورق پاخور

kicking strap : تسمه اى که اسب درشکه را ازجفتک زدن بازميدارد

kickover : ورزش : زدن و پريدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت کامل مدل های بازاریابی
پاورپوینت مطالعات فرودگاه
ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture
پاورپوینت فضای سبز شهری
ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture
ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture
ابجکت (انواع تخت خواب) در نرم افزار معماری Revit Architecture
آموزش تضمینی رانندگی
"پاورپوینت نادیده گرفتن حقوق معلولین ،ناتوانان وسالخوردگان در طراحی واجرای مبلمان شهری"
گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )
بررسی و تحلیل عوامل کالبدی ناحیه 5 در منطقه 3
ابجکت (انواع صندلی) در نرم افزار معماری Revit Architecture
پاورپوینت شناخت فضای شهری شهر مورد مطالعه همدان
ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture
نمونه طراحی ها و دیزاین فضای ادارات و مدارس
ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture
وصیت نامه
مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه