معنی kinematograph

kinematograph
سينماتوگراف ،دستگاه سينما،دوربين سينما،تمايشگاه سينما
کلمات مشابه

kinematographic : سينماتوگرافى ،سينمايى

kineograph : تصويرمتحرک ،پيکرجنبنده

kinephantom : روانشناسى : حرکت خيالى

kinephantoscope : روانشناسى : سايه نما

kinesalgia : دردى که ازجنبش ماهيچه پيداشود،درد جنبشى ،جنبش درمان

kinesimeter : روانشناسى : جنبش سنج

kinesimometer : جنبش سنج

kinesiological analysis : ورزش : تحليل حرکت شناختى بدن

kinesiological principle : ورزش : اصول حرکت شناختى بدن

kinesiology : اصول مکانيزم , علم الحرکات بدن

kinesiotherapy : روانشناسى : جنبش درمانى

kinesis : روانشناسى : جنبش

kinesodic : جنبش بر

kinesthesis : روانشناسى : حس جنبش

kinesthetic : روانشناسى : جنبشى

kinesthetic hallucination : روانشناسى : توهم جنبشى

kinesthetic type : روانشناسى : سنخ جنبشى

kinetic : جنبشي , وابسته بحرکت

kinetic energy : انرژي سينتيک , انرژي جنبشي

kinetic equilibrium : شيمى : تعادل سينتيکى

معنی kinematograph به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی