لغات مشابه
kinematographic : سينماتوگرافى ،سينمايى

kineograph : تصويرمتحرک ،پيکرجنبنده

kinephantom : روانشناسى : حرکت خيالى

kinephantoscope : روانشناسى : سايه نما

kinesalgia : دردى که ازجنبش ماهيچه پيداشود،درد جنبشى ،جنبش درمان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام