لغات مشابه
kinsfolk : خويشاوندان ،قوم و خويشان

kinship : خويشاوندي , قوم وخويشي

kinsman : خويشاوند(ازجنس مذکر)

kinsmanship : خويشاوندى ،قوم وخويشى

kinswoman : خويش ،خويشاوند(از جنس مذکر)

kintal : قنطال ،قنطار،صدرطل ،صدپاوند

kiosk : مشتق از >کوشک فارسى < کلاه فرنگى ،خانه تابستانى ،دکه

kip : چرم دباغي

kip( up) : ورزش : اسکلبکا

kipchak : قيچاق

kipper : ماهي دودي

kipskin : چرم دباغى نشده ،تيماج ،پوست گوساله يابره ،دسته پوست

kirchhoff current law : علوم هوايى : قانون جريان کيرشهف

kirchhoff radiation law : علوم هوايى : قانون تابش کيرشهف

kirchhoff voltage law : علوم هوايى : قانون ولتاژ کيرشهف

kirghiz : اقوام قرقيز

kirk : (م.م -.اسکاتلند )کليسا،به کليسا رفتن ،کليساى اسکاتلند

kirkman : عضوکليساى اسکاتلندى ،کشيش ،عضو کليسا

Kirkuk : کرکوک

kirkyard : گورستانى که درزمين کليساواقع است ،گورستان متصل بکليسا

kirmess : جشن وعيدساليانه اى که........ وفريادهاى شادى برپامى کنند

kirn : اخر خرمن ،درو دست اخر

kirsch : يکجورعرق البالو

kirschwasser : يکجور عرق البالو

kirtle : جامه بلند زنانه ،نيم تنه بلند

Kishinev : چيزيانو

kismet : قسمت ،سرنوشت

kiss : ماچ کردن , روبوسي کردن , بوسيدن , ماچ , بوسه دادن , بوس , بوسه

kiss in the ring : بازى بگيرماچ کن: بازى که دران پسريادخترى.... تا اوراببوسد

kiss me quick : زلف ،طره ،يکجورکلاه که درعقب سرقرارميگيرد

kissable : بوسيدنى

kisser : بوسنده , ماچ کننده

kisser (button) : ورزش : برامدگى روى زه که در کشيدن کامل کمان با لب کمانگير مماس مى شود

kissing : روبوسي

kissing comfit : نقل خوشبو،شيرينى معطر

kissing crust : برخوردگاه نانى به نان ديگردرتنور

kissing feet : پا بوسي

kissing hands : دستبوس

kissing kind : باهم دوست ،درحال اشتى

kissing of hands : دستبوسي

Kissinger : کيسينجر

kissoff : ورزش : برخورد 2 تير با يکديگر برروى هدف

kist : قفسه سينه

kit or kit violon : ويولون کوچکى که پيشترها اموزگاران رقص مى نواختند

kit bag : کوله پشتى ،کوله بار

kitchen : آشپزخانه , مطبخ , جاليز

kitchen cabinet : اشکاف يا گنجه مخصوص ظروف اشپزخانه

kitchen garden : باغ مخصوص سبزيکارى

kitchen rudder : علوم دريايى : سکان کروى

kitchen stuff : لوازم اشپزخانه( بويژه سبزيجات) ،اخال ،اشغال

kitchen utensils : ظروف واسباب اشپزخانه

kitchener : بخارى خوراک پزى ،اشپز

kitchenette : اشپزخانه کوچک

kitchenware : ظروف اشپزخانه

kite : کاغذ هوائي , زغن , خوا , بادبادک , غليواج

kite and kin : اشنايان وخويشان ،کس وکار

kite balloon : يکجوربالن بزمين بسته که به بادبادک درازميماند

kite track : ورزش : مسير ارابه رانى به شکل گلابى

kith : وطن مالوف

kithe : اشکار ساختن ،اعلام داشتن ،اعتراف کردن ،معلوم شدن

kiting : ورزش : اويزان شدن از گلايدر

kitish : حريص ،درنده خو

kitling : بچه گربه ،بچه بازيگوش ،ناازموده

kitten : بچهگربه

kittenish : مثل بچه گربه

kittereen : يکجور گردونه تک اسبه که در indies west بکار ميبرند

kittiwake : يکجورمرغ نوروزى

kittle : زيرک ،چابک ،هوشيار،حساس ،بازيگوش

kittle cattle : ادم وسواسى که نتوان باواعتمادکرديابا اوسازگارشد

kitty : بچهگربه

kitty corner : )= cater corner(مورب ،اريب

kiwi : (ج.ش ).کيوى ،نوعى مرغ زلاند جديد،دانشجوى هوانوردى

Kiyan : کيان

Kiyana : کيانا

Kiyumars : کيومرث

kjeldahl flask : شيمى : بالن کلدال

klatch : اجتماع خودماني

klatsch : اجتماع خودماني

klaxon : علوم مهندسى : بوق الکتريکى پرصدا

kleenex : دستمال کاغذى

kleig light : )klieg light(لامپ پرنور عکاسى و فيلمبردارى

klepht : يونانى اى که پس ازفتح يونان.... نگاه ميداشت ،راهزن ،دزد

kleptolagnia : روانشناسى : تحريک جنسى توام با دزدى

kleptomania : جنون دزدي

kleptomaniac : عاشق سرقت ،علاقمند به دزدى

klieg light : )kleig light(لامپ پرنور عکاسى و فيلمبردارى

klin drying : علوم مهندسى : خشک کنندگى کوره

klister : ورزش : واکس مخصوص کف اسکى

kloof : (جنوب افريقا )دره باريک ،ابگند)aabgand(

kluver bucy syndrome : روانشناسى : نشانگان کلوور - بوسى

knack : صداي شلاق , لم

knacker : کهنه خر , بنجل خر , يابو خر

knackery : جنس بنجل و کهنه

knacky : زيرک ،باهوش ،ماهر

knag : ته شاخه ،گره چوب ،برامدگى

knaggy : گره دار

knap : :)vt.& vi.(ضربه محکم و ناگهانى ،ضربه زدن ،شکستن :)n.(نوک ،قله ،بالاى تپه ،پشته

knapper : معمولا درجمع

knapping hammer : سنگ شکن ،سنگ خردکن ،چکش

knapsack : کوله بار , توشه دان , پشتواره , پشت واره , دوش توبره

knapweed : (گ.ش ).قنطوريون اسود)Centaurea(

knar : گره ،برامدگى درچوب

knarred : گره دار،داراى برامدگى

knave : رند،ادم رذل ،فرومايه ،پست و حقير

knavery : رذالت

knavish : رذل صفت

knavishly : بافرومايگى ،متقلبانه

knavishness : فرومايگى ،پستى ،تقلب

knead : ورزيدن , سرشتن

knead dough : خمير ماليدن

kneader : خميرگير

kneading trough : تغار

knee : زانو دارکردن , زانو

knee and column milling machine : علوم مهندسى : دستگاه فرز زانويى و ستونى

knee breeches : نيم شلوارى

knee cap : کاسه زانو

knee deep : زانو رس

knee flexion and extension machine : ورزش : دستگاه بدن سازى براى تقويت عضلات ساق پا

knee high : تا زانو،بزانو رسيده

knee jerk reflex : روانشناسى : بازتاب پرش زانو

knee paddling : ورزش : پاروزدن تخته موج با دست روى زانو

knee pan : کاسه زانو

knee piece : زانوبند

knee swell : زانويى( اهرمى که براى افزايش ياکاهش صدا با زانو بکار مى اندازند)

knee hole : جاى زانو،تحرير]

knee joint : بند زانو،مفصل زانو،زانوئى

kneecap : استخوان کشگک

kneehole : جاي زانو

kneeing : ورزش : خطاى سد کردن راه حريف با زانو

kneel : زانو زدن

Kneel : زانو زدن

Kneel : زانو زدن

kneel down : زانو زدن

kneeler : زانو زن

kneeling : ورزش : زانوزدن

kneeling position : علوم نظامى : وضعيت به زانو

kneepan : کاسه زانو

knell : صدايي زنگ

knelt : گذشته و قسمت سومkneel

knew : ماضى فعلKnow ،دانست

knick point : معمارى : رودشکن

knick knack : چيز قشنگ و کم بها که براى ،ارايش بکار ميرود،بازيچه

knickerbocker : اهل نيويورک ،زاده هلندى هايى که به new york کوچ کردند

knickerbockers : نيم شلوارى گشادکه درسرزانو جمع ميشود،نيم چاقشورى

knickers : شلوارگشاد کوتاهى که نزديک زانو جمع شده باشد

knickknack : خرت وپرت ،چيزقشنگ وکم بها،(ز.ع ).بازيچه کوچک

knickrtbocker : اهل نيويورک

knidness : محبت

knife : کارد , چاقو زدن , چاقو

knife board : ميزى که روى ان کاردهاراپاک مى کنند،نيمکت دوطرفه دربالاى امنيبوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت انتقال جرم
جزوه ایمنی سیم بکسل
جزوه چگونه جدول بار جرثقیل (Load chart) را بخوانیم + واژه نامه تخصصی جرثقیل
کتاب ویژگیها و الزامات ایمنی جرثقیل های متحرک ISC
دانلود تحقیق نقش اخلاق و تعهدات اخلاقی در اصول حرفه حسابرسی
دانلود پاورپوینت نقش اخلاق و تعهدات اخلاقی در اصول حرفه حسابرسی
پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی
پاورپوینت شبکه های کامپیوتری (کنترل خطا)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی
پاورپوینت آشنایی با کاربرد مکمل های غذایی
پاورپوینت آشنایی با پنبه
پاورپوینت بین النهرین
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع نگرش به ازدواج
پاورپوینت بوقلمون
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره الگوهای ارتباطی خانواده
پاورپوینت خواص رئولوژیکی کره
پاورپوینت خامه
پاورپوینت آشنایی با بهره وری