لغات مشابه
knee paddling : ورزش : پاروزدن تخته موج با دست روى زانو

knee pan : کاسه زانو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: