لغات مشابه
knock at the door : در زدن ،در کوفتن

knock in : فرو کردن

knock knee : کجى زانو به درون دراثر مرض يا نرسيدن موادغذايى

knock kneed : داراى زانوى کج ،داراى حرکت کج ومعوج ،شل ،فالج ،خشن

knock off : ازکار دست کشيدن

knock on the head : خنثى کردن ،باطل کردن ،نقش بر اب کردن

knock one on the head : مشت بر کله کسى زدن

knock rating : علوم هوايى : ميزان بهسوزى

knock reducer : شيمى : ضد کوبش

knock together : بهم خوردن ،بهم زدن ،بهم چسباندن

knock up : سردستى اماده کردن ،بهم زدن ،برخورد کردن ،تحريک کردن ،از کار انداختن ،بپايان رساندن ،ابستن کردن ،ناراحت کردن

knock about : پرصدا،شلوغ ،ولگرد،پرسه زن

knock down : گيج کننده ،مجاب کننده ،ضربت ،مشت زنى ،نوشابه تند

knock knees : زانوى کج

knock out : ناتوان سازنده ،زمين زن ،بيرون انداز

knock out tournament : ورزش : تورنمنت حذفى شطرنج

knockdown : ورزش : ناک دان

knocker : کوبنده

knocker up : بيدارکن ،کسيکه بردرخانه هاميزندتاکارگران را ازخواب بيدارکند

knocking : دق الباب , دق , تغ تغ , کوبي

knockout : ضربت قاطع , ضربه فني کردن , ضربه فني

knockstone : کنده اى که روى ان سنگ هاى معدنى راخردميکنند،کنده

knoit : صداى در،درزنى ،کوبش در،دق الباب ،ضربت ،تغ تغ ،خرده گيرى

knoll : نوک تپه

knolly : ناهموار،تپه دار

knop : قلاب نخ

knosp : دگمه ،برامدگى ،غنچه

knot : بهم پيوستن , منگوله , گره دار کردن , گره , گرهدار کردن , منگولهدار کردن , عقده

knotgrass : هفت بند

knothole : سوراخ ميان گره چوب

knotless : بى گره ،صاف

knotted : جمع شده , ازدحام کرده , منگوله دار , گرهدار , گره دار , گرهاي , کلاله دار

knotter : ماشين گره زني

knottiness : پيچيدگى ،پرگرهى

knotting : گره زنى ،گره بندى ،اندود فلز

knotty : پرگره , گره گير

knotty pate : ادم خرف يابى کله

knotwork : ارايش گره دار،يکجورسوزن دوزى ياقلابدوزى

know : بلد بودن , دانستن , شناختن , استحزار يافتن

know allmen by these presents : بموجب اين سندعموم را اگاهى مى دهد

know by heart : از بر داشتن

know how : رموزکار , معلومات خاص

know it all : عالم نما،مدعى علم اليقين

know little : ادم نادان

know nothing : نادان ،جاهل ،منکر وجود خدا

know nothing : هيچمدان

knowability : شناختنى بودن

knowable : دانستني

knower : داننده

knowing : کاردان ،فهميده ،با هوش ،زيرکانه

knowing faculty : قوه دانش( يادانستن)

knowingly : دانسته , عاما

knowingness : فهميدگى ،زيرکى

knowledge : دانائي , دانستگي , وقوف , اطلاع , عرفان , معرفت , معلومات , شناخت , دانش

knowledge engineering : کامپيوتر : مهندسى معلومات

knowledge industries : کامپيوتر : صنايع اطلاعاتى

knowledge is power : دانايى توانايى است ،توانابودهرکه دانابود

knowledge of a language : دانستن زبانى

knowledge of persons : شناسايى اشخاص

knowledge of results : روانشناسى : اطلاع از نتايج

knowledge representation : کامپيوتر : نمايش معلومات

knowledge work : کامپيوتر : کار اطلاعاتى

knowledgeable : باعلم

known : شناخته , دانسته , معلوم , شناخته شده , برملا

known as : متصف , موسوم به

known by everybody : همه کس اوراميشناسد،معروف همه است

known to the police : قانون ـ فقه : داراى سابقه در شهربانى

knox cube test : روانشناسى : ازمون مکعبهاى ناکس

knub : پس مانده

knuckle : قرحه روده

knuckle bone : کعب ،قاب بازى ،سه قاب ،(درانسان ) برامدگى بندانگشت

knuckle bow : (درشمشير )کارد،انگليسى( حائل)

knuckle duster : بوکس باز

knuckle guard : (د رشمشير )کارد،انگليسى( حائل)

knuckle joint : لولاي مفصلي

knuckle kneed : داراى زانوهاى برامده ،دچاربرامدگى زانو

knuckle sprue : علوم مهندسى : استخوانهاى ريخته گرى - فولادى که در داخل کانالها باقى مى ماند

knucklebone : استخوان قوزک

knucle pin : علوم هوايى : انگشتى

knur : گرهدرخت

knurl : کنگره دارکردن

knurled : کنگره دار،دندانه دار،گره دار،قپه دار

knurled handle : علوم مهندسى : دستگيره اج دار

knurled head : علوم مهندسى : سر عدسى اج دار

knurled nut : علوم مهندسى : مهره اج دار

knurled tool : علوم مهندسى : ابزار اج کارى

knurling tool : کنگره ساز،الت دندانه سازى

knurly : گره دار،قپه دار،کوتاه قد،کوتوله

knurr : برامدگى ،گره درخت ،گوى چوبى

koa seogi : ورزش : ايستادن قلاب وار

koalapad : کامپيوتر : صفحه ديجيتالى کننده ارزان براى ريزکامپيوترها

kobold : (درافسانه هاى المانى ) جنى ،غول زيرزمينى

Kobra : کبري

kodak : دوربين عکاسى ،با دوربين کداک عکس برداشتن

koel : فاخته هندى ،فاخته استراليايى

koenig cylinders : روانشناسى : استوانه هاى کى نيگ

Kofi Anan : کوفي عنان

koh i noor : که اکنون جزء دارائى پادشاه انگليس است]

Kohl : کهل

kohlrabi : (گ.ش ).کلم قمرى

kohoutk : نجوم : کوهوتک

kola : (گ.ش ).مغز قهوه سودانى ،درخت کولا

kolanut : مغز تلخ قهوه سودانى

kolmogoroff smirnoff test : روانشناسى : ازمون کلموگورف - اسميرنف

komi : ورزش : فشارى

kommandatura : مرکز فرماندهى نظامى

Komplo Kurmak : کمپلو کورماک

kongo : کنگويى

kongolese : کونگويى ،اهل کونگوى بلژيک

konimeter : شيمى : فشارسنج

koodoo : بز کوهى خط دار

Kopeak : کپک

kopje : (درافريقاى جنوبى ) پشته ،تپه کوچک

korah : قارون

Koran : فرقان

Koran chapter : سورت

Koran preserver : حافظ

koranic : وابسته بقرآن

Korea : کره

korean : اهل کشور کره ،زبان مردم کره

Korean Peninsula : شبه جزيره کره

Kosada : کوئسادا

kosher : حلال

koshi : ورزش : کمر

Kosi : کوسي

Kosovo : کوزوو

Kotono : کوتونو

kotow : سجودچينى که عبارت است ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن

koumiss : کوميس ،کوميز،قوميس ،نوشابه اى که تاتارها ازشيرماديان درست مى کنند

kovar : علوم هوايى : الياژى از اهن نيکل کبالت

Kowkab : کوکب

Kowsar : کوثر

kraal : در حصار محصور کردن

Krachi : کراچي

kraft : کاغذ محکم قهوه اى رنگ مخصوص بسته بندى

kraft paper : علوم مهندسى : کاغذ ضخيم

krahl : دهکده ،دهى که کلبه هاى حصارداردارد( درافريقاى جنوبى)

krait : (ج.ش ).مار سمى و خطرناک هندى

kraken : اژدهاى دريايى افسانه اى اسکانديناوى

krantz : خاره هايى که ديوارى ازانهادرست شود،پرتگاه( درافريقاى جنوبى)

Krasnoder : کراسنودار

krater : کوزه دهن گشاد دسته دارقديمى

kraut : )=sauerkraut(کلم ترش

Kremlin : کرملين

kreutzer : نام سکه مس وسيم که پيشتردرالمان واطريش رواج داشت

kriegspiel : بازى جنگ نما

krimmer : پوست گوسفند خاکسترى

kris : خنجر مردم اندونزى و مالايا

krishna : کريشنا:نام يکى ازخدايان بزرگ هندوهاکه مظهرهشتم vishnu ميباشد

krishnaism : کريستوفر , کريشنا پرستي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری