لغات مشابه
knock at the door : در زدن ،در کوفتن

knock in : فرو کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: