لغات مشابه
knock in : فرو کردن

knock knee : کجى زانو به درون دراثر مرض يا نرسيدن موادغذايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: