لغات مشابه
knock kneed : داراى زانوى کج ،داراى حرکت کج ومعوج ،شل ،فالج ،خشن

knock off : ازکار دست کشيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: