لغات مشابه
knock off : ازکار دست کشيدن

knock on the head : خنثى کردن ،باطل کردن ،نقش بر اب کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: