لغات مشابه
knock together : بهم خوردن ،بهم زدن ،بهم چسباندن

knock up : سردستى اماده کردن ،بهم زدن ،برخورد کردن ،تحريک کردن ،از کار انداختن ،بپايان رساندن ،ابستن کردن ،ناراحت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: