لغات مشابه
knowing : کاردان ،فهميده ،با هوش ،زيرکانه

knowing faculty : قوه دانش( يادانستن)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: