لغات مشابه
kongolese : کونگويى ،اهل کونگوى بلژيک

konimeter : شيمى : فشارسنج

koodoo : بز کوهى خط دار

Kopeak : کپک

kopje : (درافريقاى جنوبى ) پشته ،تپه کوچک

korah : قارون

Koran : فرقان

Koran chapter : سورت

Koran preserver : حافظ

koranic : وابسته بقرآن

Korea : کره

korean : اهل کشور کره ،زبان مردم کره

Korean Peninsula : شبه جزيره کره

Kosada : کوئسادا

kosher : حلال

koshi : ورزش : کمر

Kosi : کوسي

Kosovo : کوزوو

Kotono : کوتونو

kotow : سجودچينى که عبارت است ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن

koumiss : کوميس ،کوميز،قوميس ،نوشابه اى که تاتارها ازشيرماديان درست مى کنند

kovar : علوم هوايى : الياژى از اهن نيکل کبالت

Kowkab : کوکب

Kowsar : کوثر

kraal : در حصار محصور کردن

Krachi : کراچي

kraft : کاغذ محکم قهوه اى رنگ مخصوص بسته بندى

kraft paper : علوم مهندسى : کاغذ ضخيم

krahl : دهکده ،دهى که کلبه هاى حصارداردارد( درافريقاى جنوبى)

krait : (ج.ش ).مار سمى و خطرناک هندى

kraken : اژدهاى دريايى افسانه اى اسکانديناوى

krantz : خاره هايى که ديوارى ازانهادرست شود،پرتگاه( درافريقاى جنوبى)

Krasnoder : کراسنودار

krater : کوزه دهن گشاد دسته دارقديمى

kraut : )=sauerkraut(کلم ترش

Kremlin : کرملين

kreutzer : نام سکه مس وسيم که پيشتردرالمان واطريش رواج داشت

kriegspiel : بازى جنگ نما

krimmer : پوست گوسفند خاکسترى

kris : خنجر مردم اندونزى و مالايا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: