لغات مشابه
Kyrgyz : قرقيزستاني

Kyrgyzestan : قرقيزستان

kyrie : دعاى مناجاتى که با کلمات > اى خداوند بر مارحم فرما <اغاز ميشود

kyte : شکم ،معده

kyu : ورزش : درجه

kyusho : ورزش : نقاط حساس بدن

l like like : کبوتر با کبوتر،بازبا باز،کند همجنس با همجنس پرواز

l support : ورزش : نگهداشتن بصورت زاويه

l amino acid : شيمى : - Lامينو اسيد

l display : الکترونيک : ارائه ال

l filter : علوم هوايى : فيلتر سلفى

l suger : شيمى : - Lقند

l.a.c.o : شيمى : linear combination of atomic orbitalsترکيب خطى اوربيتالهاى اتمى

l.f. : الکترونيک : بسامد کم

l.f.s.e : شيمى : ligand field stabilization energyانرژى پايدارى ميدان ليگاند

l.l.c : شيمى : liquid-liquid chromatographyکروماتوگرافى مايع - مايع

l.l.d (doctor of laws) : قانون ـ فقه : دکتر در حقوق

l.u.m.o : شيمى : lowest unoccupied molecular orbitalپايينترين اوربيتال مولکولى اشغال نشده

la : (مو ).لا،نت ششم کليد دياتونيک

La Paz : لاپاز

laagering : اردو زني

lab : )laboratory(ازمايشگاه

labarum : پرچم قستنطين که نشان نصارا بران بود

labdanum : ماده معطر تلخى که از انواع لادن بدست ميايد

labefaction : شکستگى ،سستى

label : برچسب زدن , برچسب

label alignment : کامپيوتر : هم ترازى مطلب

label record : کامپيوتر : مدرک برچسب

labeled : برچسب دار

labeled file : پرونده برچسب دار

labelling : بازرگانى : برچسب زنى

labia : روانشناسى : لبهاى فرج

labia majora : شفتين کبري

labia minora : شفتن صغري

labial : لبي , شفوي

labialism : حالت حروفى که با لب تلفظ مى شوند تمايل بتلفظ با صداهابا لب

labialization : اداى اصوات بصورت شفوى

labialize : با لب ادا کردن

labiate : لب شکافته کردن

labile : ناپايدار

labile affect : روانشناسى : هيجان نااستوار

labile complex : شيمى : کمپلکس تغييرپذير

labile hydrogen : شيمى : هيدروژن تند اثر

labiophobia : روانشناسى : گفتار هراسى

labiovelar : لبي وملازي

labium : (ج.ش -.تش ).لب زيرين حشره ،لبه صدف حلزون ،(گ.ش ).لب شکافته گلبرگ

lable paper : شيمى : کاغذ برچسب

lable record : کامپيوتر : رکورد برچسب

labled : مارک دار

labor : کارگري , درد زايمان

labor augmenting : بازرگانى : کارافزا

labor augmenting tednological progress : بازرگانى : پيشرفت تکنولوژى کارافزا

labor camp : اردوگاه کار

labor capital ratio : بازرگانى : نسبت کار به سرمايه

labor contract : بازرگانى : قرارداد کار

labor cost : بازرگانى : هزينه کار

labor economics : بازرگانى : اقتصاد کار

labor income : بازرگانى : درامدهاى کار

labor intensive goods : بازرگانى : کالاهاى کاربر

labor intensive production : بازرگانى : توليد کاربر

labor laws : بازرگانى : قوانين کار

labor market : بازرگانى : بازار کار

labor mobility : بازرگانى : تحرک نيروى کار

labor organization : بازرگانى : سازمان کارگرى

labor pain : روانشناسى : درد زايمان

labor participation rate : بازرگانى : نرخ مشارکت نيروى کار

labor party : حزب کارگر

labor power : بازرگانى : توان نيروى کار

labor rich country : بازرگانى : کشور با نيروى کار فراوان

labor shortage : بازرگانى : کمبود نيروى کار

labor slowdown : بازرگانى : کندى کار

labor strike : اعتصاب کارگري

labor turnover : روانشناسى : نقل و انتقال کارگرى

labor union : اتحاديه کارگري

labor using : بازرگانى : کاربر

labor saving devices : روانشناسى : ابزارهاى کاراندوز

laboratorian : کسيکه در ازمايشگاه يا کارخانه شيميائى تخصص دارد،ازمايشگاهى

laboratory : لابراتوار , آزمايشگاهي , آزمايشگاه

laborer : عمله

laboring : کارگرى ،رنجبر

laboring class : بازرگانى : طبقه کارگر

laborious : کارکن

laboriously : بارنج ،بزحمت ،ساعيانه ،چنانکه نماينده زحمت باشد

laboriousness : دشوارى

laborsaving : تقليل دهنده زحمت کارگر،صرفه جويى کننده در ميزان کار

labour act : قانون ـ فقه : قانون کار

labour office : اداره کارگزينى

labour party : حزب کارگر

labour policy : بازرگانى : سياست استخدام کارکنان

labour saving : کار کم کن رنج گاه

labour union : اتحاديه کارگران

laboured : به زحمت درست شده

labourfalse : ماه درد

labourhardl : کارسخت ،اعمال شاقه

labouring : کارکن ،رنجبر

labours : عمله

laboursome : زحمت کش ،ساعى

labourvi : رنج کشيدن ،رنج بردن ،سخت کارکردن ،تقلا کردن ،کوشيدن ،گرفتارشدن

labourvt : بزحمت درست کردن مفصلا بحث کردن بدرازاکشيدن

labrador current : علوم نظامى : جريان اب سرد لابرادور

labral : وابسته به لب زيرين بند پائيان يا لبه صدف ه لبه بيرونى صدف

labret : تکيه اى ازاستخوان ياصدف که درافريقاکه درلب جاميدهندکه لب زيورباشد

labrose : لب کلفت

labrum : لب زيرين بند پائيان لبه بيرونى صدف لب

laburnum : قصاص شجره النحل

labyrinth : لابيرنت

labyrinth packing : علوم مهندسى : لايى واشر لابيرنت

labyrinth seal : علوم هوايى : کاسه نمد لايبرنت

labyrinthian : پيچ وخم دار

labyrinthic : پيچ درپيچ ،مارمانند،بغرنج ،سربگم

labyrinthine : پر شکنج

labyrinthine speech : روانشناسى : پريشان گويى

labyrinthodon : سنگواره يکى از جانوران دوزيست بزرگ که دندانهاى پيچ درپيچ دارد

lac : لاک والکل , لاک زدن

laccolith : معمارى : لاکوليت

lace : بند , توري

laced : بندى ،سبک ،الکل زده

laced column : عمران : ستون مشبک با بستهاى چپ و راست

lacedmutton : جنده

laceman : علاقه بند،يراق باف

lacer : علوم مهندسى : متصل کننده

lacerable : دريدنى ،پاره شدنى ،ريش شدنى ،مجروح شدنى

lacerate : ريش کردن , ريش ريش کردن

lacerated : ريش ريش

laceration : جرح

lacerative : برنده يا درنده

lacertian : بزمجه اى ،بزمجه وار

lacertidae : دوشاخ زبانان

lacertilian : شبيه مارمولک ،مارمولک

lacertiloid : مارمولکى

lacestay : بند شکم بند يا کرست

lacet : قيطان دوزى

lacevi : بستن با بند سفت کردن ،حاشيه دارکردن ،يراق گذاشتن ،بندى کردن

laches : سهل انگاري

lachometer : علوم هوايى : دورسنج

lachryma christi : باده سرخ و شيرينى که در جنوب درست مى کنند،اشک مسيح

lachrymal : ( )lacrimal(تش ).اشکى ،اشک اور،کيسه اشک ،استخوان اشکى چشم ،ويژه اشک

lachrymal glands : روانشناسى : غده هاى اشک زا

lachrymalgland : دژپيه اشک ،غده اشک

lachrymals : اندام هاى اشک ،اندام هاى اشکى

lachrymation : ريزش اشک ،جريان اشک ،اشک ريزى

lachrymatory : اشکى ،اشک اور،اشک خيز،اشک نگاه دار،اشک دان

lachrymose : غصه دار

lacing : مليله دوزي , يراق دوزي

laciniate : )laciniated(چاک دار،دندانه دار،شکافته ،حاشيه دار

laciniated : )laciniate(چاک دار،دندانه دار،شکافته ،حاشيه دار

lack : فاقد بودن , نبود , عدم , نداشتن , عاري , فقدان , کم داشتن , ناقص بودن

lack of appetite : بي اشتهايي

lack of discipline : بي انضباتي

lack of education : بي کمالي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری