معنی lackadaisical

lackadaisical
نازدار،بى حال ،بى اشتياق
کلمات مشابه

lackadaisically : ناز،از روى بيحالى ،باوانمود کردن بيحالى

lackadaisicalness : (بيحالى از روى ناز ) ناز

lackadaisy : )=lackaday(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackaday : )=lackadaisy(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackbrain : ادمى تهى مغز،ادم بى کله ،ادم کله خشک ،دم خشک دماغ

lackey : چاکري کردن

lacking : فاقد

lacking appetite : بي اشتها

lackland : بى زمين ،بى ملک

lackluster : بى نور،تاريک ،بدون زرق وبرق ،تار وبى برق

lackvt : نداشتن ،فاقدبودن ،کم داشتن ،نيازمندبودن ،احتياج داشتن ،کم بودن

lackwit : ادم بيهوش

laconian : ولايتى از يونان باستان

laconic : مختصر گو , موجز

laconicism : کوته سخنى ،کوته نويسى

laconism : کوته نويسى ،کوته سخنى ،سخن پر مغز،گفته پر مغز

lacquer : لاک و الکل زدن , لاکالکل

lacquer enamel : علوم مهندسى : لاک

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

lacquer preservative : علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

lacquer=lacker : معمارى : لاک

lacquey : )lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

lacrimal : ( )lachrymal(تش ).اشکى ،اشک اور،کيسه اشک ،استخوان اشکى چشم ،ويژه اشک

lacrimation : ايجاد اشک

lacrimatory factor : شيمى : عامل اشک زا

lacrosse field : ورزش : زمين لاکراس

lactam : شيمى : لاکتام

lactarium : شيرفروشى ،شيرخانه

lactary : شيرى ،شير دار

lactate : شير مکيدن

lactation : ايجاد شير , ارضاع

lactea : شيرى ،شيربر،مجراى کليوس ،رگ ،کليوس بر

lacteal : کيلوس بر , شير بر

lacteous : شيرمانند،شيرى

lactescent : شير مانند

lactic : شيري , شبيه شير

lactic acid : (ش ).اسيد لاتيک بفرمولC3 H6 O3

lactiferous : شيردار , شير زا , شير آور , شير بر

lactifluous : پرشير

lactiform : شيرى ،شيرمانند

lactifuge : شيرکم کن

lactigenic : شيرزا

lactivorous : شيرخور

lactogenic : موجد شير

lactone : شيمى : لاکتون

lactoproteid : ماده البومينى شير

lactoscope : شيرازما اسباب ازمايش پاکى يا چربى شير

lactose : لاکتوز

lactosuria : وجود ماده قندى شير درپيشاب ،پيشاب لاکتوزدار

lactuarium : شيره ترياک مانندى که از يک جورکاهوى خارداربدست مى ايد

lacuna : نقطه ابهام

lacunal : lacunar(،lacunate، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

lacunar : lacunal(،lacunate، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

lacunar amnesia : روانشناسى : يادزدودگى اختصاصى

lacunary : lacunar(،lacunal، )lacunateوابسته به حفره يا جاى خالى

lacunate : lacunar(،lacunal، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

lacunose : شکاف دار،خلال دار

lacustrine : استخري , درياچه اي

lacustrine animals : دوره اى که روى درياچه ها خانه مى ساختند

lacustrine limestone : معمارى : سنگ اهک درياچه اى

lacustrine sediment : معمارى : ته نشست درياچه اى

lacy : بند دار

lad : جوانک , پسرک

lad der : نردبان ،وسيله پيشرفت يارسيدن به مقصود

Ladan : لادن

ladanum : لادن عنبرى

ladder : نردبان بکار بردن , نردبان , نردبان ساختن

ladder tournament : ورزش : مسابقه برحسب مقام و قدرت بازيگر در جدول تقدم و تاخر

ladder back : پشت نردبانى

ladder dredge : لاروبى که دلوله هاى انرازنجيرمانند نردبان مى گرداند

ladderproof : درنرو

laddie : پسر بچه ،معشوق ،پسرک

laden : سنگين بار , بارگيري شده

laden weight : علوم نظامى : وزن کلى خودرو با بار

ladida : مغلق گو

ladies : زنانه , خواتين , بانوان

ladiesand gentelmen : بانوان و اقايان

ladified : بانومنش

ladify : بانوخواندن ،بپايه بانويى رسيدن

ladle : باملاقه کشيدن , باملاقه برداشتن

ladle samble : علوم مهندسى : نمونه پاتيل

ladle shank : علوم مهندسى : گيره پاتيل

ladle skull : علوم مهندسى : ته مانده پاتيل

ladle truck : علوم مهندسى : واگن چمچه

ladleful : يک ملاقه

lady : خانم , بانو , مخدره , سيده

lady beetle : ( )lady bird(ج.ش ).سوسک خانوادهCoccinellidae

lady bird : ( )lady beetle(ج.ش ).سوسک خانوادهCoccinellidae

lady chapel : کليسا يا محراب کليسايى که به مريم باکره تخصيص داده شده

lady day : عيد مخصوص مريم باکره

lady help : زنى که بابانوى خانه هم صحبت است واورادرکارهاى خانه يارى ميکن

lady in waiting : نديمه ملکه ،مستخدمه مخصوص ملکه ،خادمه

lady of rank : بيگم

lady paramount : ورزش : بانوى سرپرست مسابقه تيراندازى زنان

lady principal : مديره ،رئيسه ،خانم رئيس

lady ship : سرکار عليه ،بانو

lady bug : کفشدوز،پينه دوز

lady killer : خانم قرزن ،مرديکه زنها را باسانى شيفته خود مى سازد

lady like : خانم

lady love : معشوقه ،محبوبه

معنی lackadaisical به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی