لغات مشابه
lamb : گوشت بره

lambast : )lambaste(تازيانه ،شلاق ،تازيانه زدن ،زخم زبان زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: