لغات مشابه
lambrequin : پارچه روبخاري

lambs wool : پشم بره ،يکجور نوشابه ،که عبارت از ابجواميخته با سيب و قند

lambskin : پارچه پوست بره نما

lame : چلاق , لنگ , شل

lame duck : عليل وناتوان ،از کار افتاده

lame in one leg : از يک پا شل

lamellar : لايه لايه

lamellate : ورقه ورقه ،لايه مانند،ورقه مانند،تنکه دار

lamellated : برگه برگه

lamellibranch : صدف دو کپه

lamellicorn : (حشره شناسى )شاخک دار،داراى شاخک پهن

lameness : شلي , لنگي

lament : نوحه کردن , تعزيت گرفتن , زاريدن

lamentable : زار

lamentably : بطور رقت اور

lamentation : زاري , ضجه , مرثيه خواني , مويه , سوگواري

lamentations of feremiah : سوگ نامه ارميا،مراثى ارميا

lamenter : عزادار،مرثيه خوان

lamenting : شيون

lamentingly : باسوگوارى ،باعزادارى ،با اظهارتاسف

lamia : ساحره ،خون اشام

lamin : لايه نازک , شاخه پرده اي

lamina : لايه نازک , شاخه پرده اي

laminal : )laminar(داراى ورقه هاى نازک

laminal flow : عمران : جريان خطى

laminar : )laminal(داراى ورقه هاى نازک

laminar boundary layer : علوم هوايى : لايه مرزى خطى

laminar control flow system : علوم هوايى : سيستم کنترل جريان خطى يا لايه اى

laminaria : (گ.ش ).جلبک هاى لاميناريا،جلبک کلاه گرزى وپهن

laminate : متورق شدن , متورق کردن , متورق ساختن , ورقه کردن , ورقه ورقه

laminated : متورق

laminated beam : معمارى : تير چند لايى

laminated construction : الکترونيک : ساختمان ورقه اى

laminated core : علوم هوايى : هسته متورق

laminated product : علوم مهندسى : توليد ماده متراکم متورق

laminated spring : علوم مهندسى : فنر تسمه

lamination : تورق

laminitis : اماس لايه هاى حساس ،پاى اسب لنگى اسب

laminose : ورقه ورقه

lamish : کمى لنگ

lamister : )lamster(فرارى ،فرارى از قانون

lammas : روز اول ماه اوت ،(سابقا )جشن درو

lammed : محکم زدن ،باچوب زدن

lammergeier : ( )lammergeyer(ج.ش ).کرکس ريشدار،لاشخور

lammergeyer : ( )lammergeier(ج.ش ).کرکس ريشدار،لاشخور

lamp : مشکوه , مشکات , مصباح , چراغ

lamp bulb : الکترونيک : لامپ

lamp bulb adapter : الکترونيک : تبديل لامپ

lamp bulb base : الکترونيک : پايه لامپ

lamp bulb efficiency : الکترونيک : بازده لامپ

lamp connector : الکترونيک : رابط لامپ

lamp cord : الکترونيک : سيم لامپ

lamp dimmer : الکترونيک : تيره کننده لامپ

lamp reflector : الکترونيک : اينه نورافکن

lamp socket : الکترونيک : سرپيچ

lamp chimney : لوله لامپا

lamp hour : الکترونيک : لامپ - ساعت

lamp shade : حباب

lamp stand : چراغ دان

lampad : چراغ ،شمعدان

lampas : کام کردن ،کام اماس کام دهان اسب يکجور پارچه ابريشمى گلدار

lampblack : سياه يکدست

lampereel : يکجور ماهى

lampholder : الکترونيک : سرپيچ لامپ

lamplight : روشنائى چراغ

lamplighter : چراغ چى ،چوب يا کاغذى که ،با ان چراغ را روشن ميکنند

lamponery : هجونامه سازى

lampoon : هجو کردن , هجوي

lampooner : هجونويس

lampoonist : هجوساز

lamppost : تير چراغ ،تير لامپا

lamprey : (ج.ش ).مارماهى

lampron : چراغ موشى ،چراغ فيتله اى که درچراغانى بکار ميرود

lamps : مصابيح

lampshade : آباژور

lamster : )lamister(فرارى ،فرارى از قانون

lanai : veranda(، )=porchايوان ،رواق

lanary : انبار پشم

lanate : پشمى ،پشمالو

lancastrian : اهل ،در انگليس طرفدار يا عضو خانواده سلطنتى لنکستر

lance : نشتر زدن , نيزه , ضربت نيزه

lance corporal : درجه اى که کار سرجوخه را ميکند ولى حقوق سرباز را ميگيرد

lancelet : نيشتر،(ج.ش ).نيزه ماهى

lanceolate : نيزه مانند

lancepain : دردى که تيرميکشد،تير

lancer : نيزه انداز , نيزه زن

lancet : نيشتر , نشتر

lancet window : پنجره نوک تيز

lanceted : داراى پنجره يا طاق نوک تيز

lancethrust : زخم نيزه

lanciation : سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير

lancinate : بانيزه سوراخ کردن ،پاره کردن

lancinating : تير کشنده ،سوراخ کننده

lancination : پاره سازي

land : نشستن , به خشکي آمدن , خاک , بزمين نشستن , بر زمين نشستن , پياده کردن , سرزمين , ارض , ديار , فرود آمدن , به زمين نشستن , فرود آوردن

land agent : قانون ـ فقه : دلال معاملات ملکى

land alide : عمران : لغزش زمين

land arm mode : علوم نظامى : سيستم کامپيوترى کنترل دستى و خودکار فرود هواپيما

land capacity : زيست شناسى : کاراورى زمين

land development : بازرگانى : احياى اراضى

land distribution : بازرگانى : توزيع اراضى

land forming : عمران : شکل دادن زمين

land grading : عمران : تسطيح زمين

land grant : زمين اعطايى دولت ،اعطاى اراضى

land grave : کنت قديم المانى

land improvements : بازرگانى : عمران و ابادانى زمين

land map : معمارى : نقشه جغرافيايى

land measurer : زمين پيما،مساح

land n : خشکى ،خاک ،سر زمين ،ديار،کشور،قوم ،مردم ،ملت ،ملک ،خطه

land of promise : زمين موعود

land of the rising sun : کشور ژاپن

land office : اداره املاک وثبت اراضى

land office business : کار وسيع وبسيط وسريع ،کارپر سود يا پر موفقيت

land plaster : گج ،صخره گچى ظريفى که بعنوان کود براى اصلاح خاک بکار ميرود

land policy : بازرگانى : سياست اقتصادى مربوط به زمين

land reforms : اصلاحات ارضي

land register : معمارى : ثبت املاک

land restoration : زيست شناسى : بازسازى زمين

land scaping : عمران : محوطه سازى و ايجاد فضاى سبز

land slip : عمران : ريزش سنگ از کوه

land sturm : نام نويسى همگانى

land tail : باقيمانده زمينى يکان ،بنه زمينى ،(قسمتى از يکان هوارو يا هوابرد که از راه زمين به سر پل هدايت مى شود)

land tax : ماليات بر اراضي

land tenure : بازرگانى : اجاره دارى زمين

land vi : بخشکى امدن ،پياده شدن ،فرود امدن ،بزمين رسيدن ،پائين امدن

land bank : بانکى که زمين را در برابر پو ل گرو بر ميدارد

land breeze : نسيم خشکى ،نسيمى که از زمين بسوى دريا بوزد

land carriage : بار کشى زمينى ،حمل و نقل خشکى

land crab n : خرچنگى که در زمين زندگى مى کند ولى در دريا تخم مى ريزد

land force n : نيروى زمينى

land girl n : دخترى که کارهاى صحرايى ميکرد

land hunger : از براى بدست اوردن ياملک ،حرص ملاکى

land lady : زن ميزبان ،زن صاحب ملک

land lubber : ادم دريا نديده ،ادم کشتى نديده ،ادم خشکى مانده

land poor : داراى زمين هاى زيادى که بى فايده است ويا بگرورفته ،زمين دار

land service : خدمت نظام در نيروى زمينى

land shark : غارتگرکرانه ،کسيکه ملوانان رادردرياغارت مى کنديابمال انها انگل ميشود

land sick : کند رونده بواسطه نزديکى بخشکى

land surveyor : زمين پيما،سياح

land swell : خيزاب يا غلت اب نزديک کرانه

land tag : مجلس قانون گذارى پروس ،لاندتاک

land tie : تير يا جرزى که قسمتى از ديوار را بزمين اتصال ميدهد

landau : کالسکه کروکى

landaulet : کالسکه کروکى کوچک

landaulet n : گردونه کوچکى که پوششى دارد

landdau : يکجور گردونه چهارچرخه که پوشش ان داراى دو قسمت است

landding : ورود بخشکى ،کرانه رسمى ،فرودگاه ،پاگرد

landed : وابسته بزمين , زمين دار , فرود آمده

landed a : زمينى ،که عبارت از زمين است ،ملکى ،ملک دار،ملک ،زمين ،مستقل

landed property : عقار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی
برنامه ریزی كلان شهرهای جدید و شهرك های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی
تحقیق بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل
تحقیق بورس به زبان ساده
پاورپوینت بهره وری
تحقیق تعیین مرز لهستان
جاذبه های جغرافیایی و زمین شناختی ایران
جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم
تحقیق کشور چین
تحقیق روستای هرانده
"تحقیق خلیج فارس, تنگه هرمز و جزایر سه گانه خط قرمز ملت ایران"
خلیج فارس در گذرگاه تاریخ
تحقیق روستای برسیان
تحقیق روستای دوز عنبه
شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله
تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز
"طرح توجیهی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)"
تحقیق تاریخ استان فارس
تحقیق در مورد شهرستان کرج