لغات مشابه
lambskin : پارچه پوست بره نما

lame : چلاق , لنگ , شل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: