لغات مشابه
lamellate : ورقه ورقه ،لايه مانند،ورقه مانند،تنکه دار

lamellated : برگه برگه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: