لغات مشابه
lamentable : زار

lamentably : بطور رقت اور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: