لغات مشابه
lamenting : شيون

lamentingly : باسوگوارى ،باعزادارى ،با اظهارتاسف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: