لغات مشابه
laminated : متورق

laminated beam : معمارى : تير چند لايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: