لغات مشابه
lamination : تورق

laminitis : اماس لايه هاى حساس ،پاى اسب لنگى اسب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: