لغات مشابه
lammas : روز اول ماه اوت ،(سابقا )جشن درو

lammed : محکم زدن ،باچوب زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: