لغات مشابه
landing : فرودگاه هواپيما , پاگردان , پاگردپله ها , فرود

landing aids : علوم نظامى : وسايل کمک ناوبرى فرود هواپيما وسايل کمکى فرود هواپيما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: