لغات مشابه
landing aircraft : علوم نظامى : هواپيماى در حال فرود

landing angle : علوم هوايى : زاويه فرود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: