معنی landuse

landuse
زيست شناسى : بهره ورى از زمين
کلمات مشابه

landward : بسوي زمين

landwehr : بخشى از ارتش المان و کشورهاى ديگر که خدمت زيرپرچم را انجام دادند

lane : کوچه ساختن

lane loading : عمران : سربار خط عبورى

lane marker : علوم نظامى : راهنماى معبر داخل ميدان مين

lang syne : (اسکاتلند )مدتها قبل

langley : واحد تشعشع خورشيد مساوى يک گرم کالرى در هر سانتيمتر مربع از سطح غير متشعشع

Lango : لانگو

langorous : سست ،ضعيف ،خسته ،سستى اور،خستگى اور

langorously : از روى سستى

langour : روانشناسى : رخوت

langouste : )spiny lobster(خرچنگ خاردار

langrage : اهن پاره اى که براى خراب کردن بادبان و اسباب کشتى بکار ميرود

langsyne : در روزگار پيشين

language : زبان , لسان , گويشي

language subset : کامپيوتر : زير مجموعه زبان

language translator : کامپيوتر : مترجم زبان

language master : اموزگار زبان ،زبان اموز

languages : السنه

languagestorage : سخن تند،حرف سخت

languet : زبانه ،زبانک

languid : بي حال

languideyes : چشمان بيمار،چشمان بى حال

languidinterest : دلبستگى کم

languidly : از روى بيحالى ،اهسته

languidness : بيحالى ،بيروحى

languish : بيحال شدن

languishing eyes : چشمان خمار،يا بيحال

languishingly : از روى بيحالى ،از روى سستى يا ضعف ،پژمرده وار،با ناز

languishment : بيحالى ،سستى ،افسردگى

languor : فتور

languorous : مست ،ضعيف ،پژمرده

langur : (ج.ش ).انواع ميمونهاى دم دراز وداراى ابروهاى پرپشت اسيا

laniard : طناب کوتاهى که براى نگاه داشتن چيزى بکار ميرود

laniary : ياره کننده ،درنده ،نيشدار

laniferous : پشم اور

lanigerous : پشم خيز،پشم دار

lanista : شمشيرباز اموزگار شمشير بازى

lank : لاغر،نحيف ،خميده ،خمار

lankiness : درازى و لاغرى

lankness : لاغرى ،باريکى ،درازى

lanky : لندوک , دراز و باريک

lanky a : درازو زشت ،بلندولاغر،لندوک

lanndsli : ريزش کوه

lanndslip : ريزش خاک

lanner : بالابان

lanneret : (ج.ش ).شاهين نر

lanolin : لانولين

lanoline : روغن پشم ،لانولين

lanoloin : چربى پشم که در ارايش مورد استعمال دارد،لانولين

lanose : پشمى ،کرکى ،پشمالو

lanosity : پشمالويى

lansdowne : يکجور پارچه پشم و ابريشم

lansquenet : يکجور بازى گنجفه ،سرباز پياده مزدورو المانى در سده هفدهم

lant : پيشاب( مانده)

lantana : (گ.ش ).شاه پسند گرمسيرى)verbenaceae(

lantern : چراغ بادي , فانوس , چراغ توري

lantern ceiling : معمارى : سقف فانوسى

lantern jaw : چانه باريک ودراز،داراى چانه باريک

lantern jawed : چانه دراز،داراى ارواره دراز و لاغر

lanternfolding : فانوس فنرى

lanternist : فانوس شعبده باز

lanternjaws : ارواره دراز و لاغر،چانه دراز،صورت لاغر و کشيده

lanternmoon : ماه ،مهتاب

lanternpinion : چرخ کوچکى که ميله هاى عمودى داردو مانند است به فانوس

lanthanide contraction : شيمى : انقباض لانتانيدى

lanthanide series : شيمى : خانواده لانتانيدها

lanthanides : شيمى : لانتانيدها

lanthorn : )lantern(فانوس

lantmagic : فانوس شعبده

lanuginose : )lanuginous(کرکدار،پشمالو

lanuginous : )lanuginose(کرکدار،پشمالو

lanugo : کرک جنينى ،کرکى که در روى جنين انسان و برخى جانوران ديده ميشود

lanyard : واکسيل نظاميان , طناب پرچم

lao : )laotian(لائوسى ،اهل لائوس ،زبان تايى ،مردم تايى

laodicean : شهرى از فروغيه که درديانت وسياست ومانندانهافائزاست

Laos : لائوس

Laotian : لائوسي

lap : دامان , لبه لباس , دامن لباس , شلپ شلپ کردن

lap (to) : معمارى : لبه رو لبه افتادن

lap chart : ورزش : جدول زمانى براى هر دور

lap money : ورزش : جايزه نقدى براى موفقيت در هر دور مسابقه اتومبيل رانى

lap n : لف لف ،لپ لپ ،ليس ،ليسه ،بازبان خورى ،خوردن خيزاب بکنار دريا

lap seam : علوم مهندسى : رويهم افتادگى

lap sus : لغزش ،سهو،خطا،اشتباه

lap vt : اشاميدن ،با زبان خوردن ،سر کشيدن ،حزيصانه خوردن ،خوردن به

lap welding : علوم مهندسى : جوشکارى رويهمى

lap winding : الکترونيک : سيم پيچ رويهم

lap wound armature : الکترونيک : ارميچر رويهم

lap dog : سگ دامن پرورده ،سگ دست اموز

lap half : پيوند نيم نيم

lap joint riveting : علوم مهندسى : پرچ کارى اتصال رويهم

lap weld : علوم مهندسى : روى يکديگر جوش دادن

laparectomy : برش بخشى از روده که در پهلوى ادمى واقع است

laparocele : فتق کمر

laparotomy : (طب )شکافتن شکم براى پى بردن به بيمارى

lapboard : تخته اى که بعنوان ميز تحرير بکار ميرود

lapel : برگردان يقه

lapel microphone : الکترونيک : ميکروفون يقه اى

lapelled : يقه برگردان

معنی landuse به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی