لغات مشابه
landward : بسوي زمين

landwehr : بخشى از ارتش المان و کشورهاى ديگر که خدمت زيرپرچم را انجام دادند

lane : کوچه ساختن

lane loading : عمران : سربار خط عبورى

lane marker : علوم نظامى : راهنماى معبر داخل ميدان مين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: