لغات مشابه
lanneret : (ج.ش ).شاهين نر

lanolin : لانولين

lanoline : روغن پشم ،لانولين

lanoloin : چربى پشم که در ارايش مورد استعمال دارد،لانولين

lanose : پشمى ،کرکى ،پشمالو

lanosity : پشمالويى

lansdowne : يکجور پارچه پشم و ابريشم

lansquenet : يکجور بازى گنجفه ،سرباز پياده مزدورو المانى در سده هفدهم

lant : پيشاب( مانده)

lantana : (گ.ش ).شاه پسند گرمسيرى)verbenaceae(

lantern : چراغ بادي , فانوس , چراغ توري

lantern ceiling : معمارى : سقف فانوسى

lantern jaw : چانه باريک ودراز،داراى چانه باريک

lantern jawed : چانه دراز،داراى ارواره دراز و لاغر

lanternfolding : فانوس فنرى

lanternist : فانوس شعبده باز

lanternjaws : ارواره دراز و لاغر،چانه دراز،صورت لاغر و کشيده

lanternmoon : ماه ،مهتاب

lanternpinion : چرخ کوچکى که ميله هاى عمودى داردو مانند است به فانوس

lanthanide contraction : شيمى : انقباض لانتانيدى

lanthanide series : شيمى : خانواده لانتانيدها

lanthanides : شيمى : لانتانيدها

lanthorn : )lantern(فانوس

lantmagic : فانوس شعبده

lanuginose : )lanuginous(کرکدار،پشمالو

lanuginous : )lanuginose(کرکدار،پشمالو

lanugo : کرک جنينى ،کرکى که در روى جنين انسان و برخى جانوران ديده ميشود

lanyard : واکسيل نظاميان , طناب پرچم

lao : )laotian(لائوسى ،اهل لائوس ،زبان تايى ،مردم تايى

laodicean : شهرى از فروغيه که درديانت وسياست ومانندانهافائزاست

Laos : لائوس

Laotian : لائوسي

lap : دامان , لبه لباس , دامن لباس , شلپ شلپ کردن

lap (to) : معمارى : لبه رو لبه افتادن

lap chart : ورزش : جدول زمانى براى هر دور

lap money : ورزش : جايزه نقدى براى موفقيت در هر دور مسابقه اتومبيل رانى

lap n : لف لف ،لپ لپ ،ليس ،ليسه ،بازبان خورى ،خوردن خيزاب بکنار دريا

lap seam : علوم مهندسى : رويهم افتادگى

lap sus : لغزش ،سهو،خطا،اشتباه

lap vt : اشاميدن ،با زبان خوردن ،سر کشيدن ،حزيصانه خوردن ،خوردن به

lap welding : علوم مهندسى : جوشکارى رويهمى

lap winding : الکترونيک : سيم پيچ رويهم

lap wound armature : الکترونيک : ارميچر رويهم

lap dog : سگ دامن پرورده ،سگ دست اموز

lap half : پيوند نيم نيم

lap joint riveting : علوم مهندسى : پرچ کارى اتصال رويهم

lap weld : علوم مهندسى : روى يکديگر جوش دادن

laparectomy : برش بخشى از روده که در پهلوى ادمى واقع است

laparocele : فتق کمر

laparotomy : (طب )شکافتن شکم براى پى بردن به بيمارى

lapboard : تخته اى که بعنوان ميز تحرير بکار ميرود

lapel : برگردان يقه

lapel microphone : الکترونيک : ميکروفون يقه اى

lapelled : يقه برگردان

lapful : يک دامن پر،به قور يک دامن ،انچه در يک دامن جاگيرد

lapfulof straw : يک دامن کاه

lapicide : سنگ نويس ،سنگ تراش

lapidarian : گوهر شناس

lapidary : گوهر شناس

lapidate : سنگسار کردن

lapidation : سنگسار سازى ،رجم

lapides : سنگ

lapides infernalis : سنگ جهنم

lapides judaicus : سنگ يهود،حجراليهود

lapides lazuli : لاجورد اصل ،رنگ لاجوردى

lapides lydius : سنگ محک

lapides nephriticus : يشم سبز

lapidescence : سنگ شوى ،تحجر

lapidesdivinus : حجر الرحمن

lapidification : سنگ سازى ،تبديل به سنگ

lapidify : تبديل به سنگ کردن ،سنگ شدن

lapillus : سنگ کوچک

lapillus n : سنگ کوچک ،خرده سنگ اتش فشانى

lapin : خز،خرگوش

lapis lazuli : سنگ لاجورد , لاجورد اصل

laplace expansion : شيمى : بسط لاپلاس

laplace operator : شيمى : عملگر لاپلاس

laplace transformation : شيمى : تبديل لاپلاس

laplacian : شيمى : لاپلاسى

laplacian speed of sound : علوم هوايى : سرعت لاپلاسى صوت

lapland : لاپلند

laplander : اهل در شمال اسکانديناوى ،زبان لايلاندى

lapp : وابسته به زبان لايلاندى

lapped joint : عمران : اتصال بوسيله پوشش

lapped seam welding : علوم مهندسى : جوشکارى درزى رويهم

lapper : پيچنده ،ليسنده

lappermilk : شير بسته ،ماست

lappet : نرمه گوش , گوشت آويخته

lapping : عمران : اب بندى

lapponian : زبان لايلاندى ،درشمال اسکانديناوى

laps : عمران : رويهم قراردادن

lapsable : سلب شدنى ساقط شدنى ،برگشتنى ،باطل شدنى ،از دست رفتنى

lapse : خرف شدن , زوال , گذشت زمان

lapse from duty : قانون ـ فقه : ترک وظيفه

lapse inconduct : سقوط در رفتاروکردار

lapse time : زيست شناسى : زمان کاهش

lapse vi : افتادن ،سقوط کردن ،برگشتن ،ساقط شدن ،سپرى شدن ،منتقل شدن ،لغزيدن

lapsed : ساقط

lapsed ppa : ساقط شده ،پوچ ،باطل ،ملغى

lapsefrom right : سلب يا از دست رفتن حق

lapseof centuries : مروريا گذشتن قرنها

lapseratc : ميزان بارندگى به نسبت بلندى ها

lapsible : سلب شدنى ،ساقط شدنى

lapsible a : سلب شدنى ،ساقط شدنى ،باطل شدنى ،از دست رفتنى

lapstone : دمير

lapstrake : clinker built )lapstreak(قايق ساخته شده از تخته يا ورقه هاى پرچ شده بهم(بصورت نروماده)

lapstreak : clinker built )lapstrake(قايق ساخته شده از تخته يا ورقه هاى پرچ شده بهم(بصورت نروماده)

lapsus linguac : لغزش زبان ،لغزش درسخن ،اشتباه لپى

lapsus linguae : روانشناسى : لغزش زبانى

lapsus memoriac : اشتباه يا لغزش ،حافظه ،فراموشى

lapsus memoriae : روانشناسى : لغزش حافظه

laptop computer : کامپيوتر : کامپيوتر دستى يا کيفى

laputan : واهى ،خيالى

lapwing : (ج.ش ).مرغ زيبا،زياک ،هدهد،شانه بسر

lar : (روم قديم )نام يکى از ارواح حافظ خانه ،خانه

lar n : در روم باستان نام يکى از خدايان حامى خانه ،خداى خانگى

larboard : سمت چپ کشى ،سمت چپ

larcenous : دزدانه ،مربوط به دزدى

larceny petty : دزدى کوچک ،بيشتر دزدى مالى که کمتر از11 شيلينگ بهاداشت

larch : شربين , سياه کاج

larchagaric : غاريقون ،اگاريکون يونانى

lard : چربي خوک , چرب زباني , گوشت خوک

lard to butter : جازدن کره بوسيله اميختن باچربى هاو روغن هاى ديگرمانند پيه خوک

lard vt : با قيمه خوک پرکردن ،گوشت خوک لاى گذاشتن ،ارايش دادن

lardaceous a : مانند پيه خوک ،ماسيده ،مومى

larder : گنجه خوراک

larding pin : سيخى که باان پيه خوک را لاى گوشت ميگ ذارند

lardon : )lardoon(تکه چربى که لاى گوشت گذارند

lardoon : )lardon(تکه چربى که لاى گوشت گذارند

lardy : مانند پيه خوک ،داراى پيه خوک

lardy dardy : ادم خود ساز،ادم خودنما

lared of the covenant : زمين موعود،کنعان

lares : خانه

lares and penates : (مج ).عزيزترين چيز نزد شخص ،بت هاى خانگى ،لات ومنات

large : کثير , گت , زياد , بيوک , گنده , درشت , کلان , هنگفت , وسيع , جثه دار , بزرگ , جادار , سترگ

large adv : بيشتر،زياد

large aircraft : علوم هوايى : هواپيماى بزرگ

large chopping knife : ساطور

large cup : ساتگين , رطل

large intestine : روده بزرگ , معاء غلاظ , روده فراخ

large leaved : گل بوته

large leaved hybrid petunia : اطلسى دهن اژدر

large minded : ادم فهميده ،متفکر،ادم ظرفيت دار،داراى فکر وسيع

large n : ازادى ،ازادانه ،مفصلا،بطور کلى ،سر بسته ،همينطورى ،بتفضيل

large river : شط

large scale map : علوم نظامى : نقشه مقياس بزرگ

large ship : کشتى بزرگ ،ناو بزرگ ،(کشتى که بيش از 137 متر طول داشته باشد[علوم نظامى)

large size : بزرگانه

large spread : علوم نظامى : مروحه خيلى باز است

large sum : مبلق هنگفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری