لغات مشابه
latitude : عرض

latitude (l,0) : علوم دريايى : عرض جغرافيايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: