لغات مشابه
latitudinal : گسترده فکر

latitudinarian : گسترده فکر , متساهل

latitudinarianism : وسيع نظري

latium : لاتيوم

Latoya : لاتويا

Latoya Ramirez : لاتويا راميرز

latrant : عوعوکن

latri : پرستش خداى برحق

latrine : مستراح عمومي

latten : ترکيبى مانند فلز برنج

latter : آخري , اخير , عقب تر , موخر

latter day : نوين ،امروزى

latterend : اخرت ،مرگ

latterly : اخيرا

lattermath : چين دوم

lattermost : عقب ترين ،پست ترين ،دور ترين

lattice analogy : عمران : روش قياس به تير مشبک

lattice constant : شيمى : ثابت شبکه

lattice defect : شيمى : نقص شبکه

lattice dynamic : شيمى : ديناميک شبکه

lattice energy : شيمى : انرژى شبکه

lattice girder : عمران : تير حمال مشبک

lattice grider : علوم مهندسى : تير مشبک

lattice heat capacity : شيمى : ظرفيت گرمايى شبکه

lattice heat conductivity : شيمى : رسانندگى گرمايى شبکه

lattice imperfection : شيمى : ناکاملى شبکه

lattice ion : شيمى : يون شبکه

lattice mast : علوم مهندسى : دکل مشبک

lattice matrix : شيمى : ماتريس

lattice network : شبکه تورى منظم

lattice parameter : شيمى : پارامتر شبکه

lattice point : شيمى : نقطه شبکه

lattice point group : شيمى : گروه نقطه اى شبکه

lattice polarization : شيمى : قطبش شبکه

lattice position : شيمى : محل شبکه

lattice resistivity : شيمى : مقاومت ويژه شبکه

lattice site : شيمى : جايگاه شبکه

lattice spacing : شيمى : فاصله شبکه

lattice thermal resistivity : شيمى : مقاومت ويژه گرمايى شبکه

lattice translation operation : شيمى : عمل انتقال شبکه

lattice vacancy : شيمى : تهيجاى شبکه

lattice vibration : شيمى : ارتعاش شبکه

lattice work : شبکه کارى

latticed : مشبک

latticework : شبکه سازي

latticing : شبکه سازى ،شبکه کارى

latvian : اهل کشور جمهورى واقع بر خليج ريگا

latvian gambit : ورزش : گامبى لاتويايى

laud : تمجيد کردن

laudability : ستودگى

laudable : قابل ستايش , محمود , مرضيه

laudably : بطور قابل ستايش

laudanum : مخلوط افيون

laudation : ستايش ،تمجيد

laudative : مربوط به تحسين وتمجيد

laudator : ستايش کننده ،مداح

laugh : زير خنده زدن , خنداندن , خنده , خنده کردن , بخنده افتادن , خنديدن , ضحک

laugh away : با خنده گذراندن ،با استهزا گذراندن

laugh down : با خنده از رو بردن

laugh off : با خنده دور کردن

laugh one out of a habit : با استهزا عادتى را از سر کسى بيرون کردن

laughable : خنده آور , خنده دار , خندهآور

laughably : بطور خنده دار

laugher : خنده کننده

laughing : خندان , الت مسخره

laughing stock : آالت مسخره , مايه خنده , مضحکه

laughingstock : مظحکه

laughter : خنده , قاه قاه خنده

laughter is infectious : خنده همه را مى گيرد،خنده مسرى

laughter man : سلاخ

launce : ( )sand launce(ج.ش ).سگ ماهى باريک اندام خاردار

launch : روانهسازي , راه اندازي کردن , روانه کردن

launch into politics : قانون ـ فقه : داخل سياست شدن

launch out : خراجى کردن

launcher : وسيله پرتاب

launching angle : علوم هوايى : زاويه پرتاب

launching platform : علوم دريايى : - launcher

launder : اتو کشيدن

launderer : لباسشو , رخت شو , گازر

launderette : دستگاه لباسشويى خود کار،ماشين رخت شويى

laundress : لباس شوى زن

laundromat : ماشين لباسشويى خود کار( در مغازه)

laundry : گازر گاه , رختشورخانه

laundry service : اتوشويي

laundryman : کارگر لباسشوى مرد،گازر

launghing : براه اندازى ،روانه سازى ،پرتاب

laura : صومعه کليساى شرقى

laureate : ملک الشعراء

laureatel : شاعر برجسته ،ملک الشعرا

laurel : دهمست , درخت غار

laurel berries : غاردانه

laurel tree : غار

lauric acid : (ش ).اسيد لوريکC12 H24 O4

laurustine : يکجور درخت بى خزان که مانند است به بداغ

laurustinus : يکجور درخت بى خزان که ماننداست به بداغ

lauwine : بهمن

lava : گدازه

lavabo : ايين دست شستن کشيش هنگام پيش بردن عشاه ربانى

lavage : (گ.ش ).انجدان رومى ،شستشوى معده يازخم ،شستشو دادن( زخم)

lavation : شستشو

lave : ريختن ،کشيدن ،چکيدن ،شستشو کردن

lavement : تنقيه ،ابريزى

lavender : (گ.ش ).اسطو خودوس عادى ،عطر سنبل ،بنفش کمرنگ

lavenir : اينده

laver : سنگاب ،تغار،لگن ،اب انبار،حوضچه

laverock : = lark

lavish : خراج , مبذر

lavish of money : ولخرج ،پول تمام کن

lavishly : با اسراف و ولخرجى

lavishment : ولخرجى ،اسراف

lavitate : سبک شدن ،و در هواپرواز کردن ،در هوا پرواز دادن

lavite : الکترونيک : گدازه

law : قانون , ناموس , علم حقوق

law calf : پوست گوساله رنگ نشده که براى جلد کتابهاى قانون بکار مى برند

law breaking : خلاف کار , قانون شکني

law court : محکمه

law enactment : وضع قانون

law faculty : قانون ـ فقه : دانشکده حقوق

law french : اصطلاحات اميخته با فرانسه که در زبان حقوقى بکار ميرود

law of additivity of reaction heat : شيمى : قانون جمع پذيرى گرماى واکنش

law of advantage : روانشناسى : قانون امتياز

law of analogy : روانشناسى : قانون تمثيل

law of armed conflicts : قانون ـ فقه : حقوق منازعات مسلحانه

law of causation : روانشناسى : قانون عليت

law of civil procedure : قانون ـ فقه : ائين دادرسى مدنى

law of clouser : شيمى : قانون بستار

law of common fate : روانشناسى : قانون سرنوشت مشترک

law of comparative judgement : روانشناسى : قانون قضاوت تطبيقى

law of complimentarity : شيمى : قانون مکمليت

law of conservation of energy : شيمى : قانون بقاى انرژى

law of conservation of mass energy : نجوم : قانون بقاى جرم - انرژى

law of constant proportions : شيمى : قانون نسبتهاى ثابت

law of contiguity : روانشناسى : قانون مجاورت

law of continvity : اتصال

law of contract : بازرگانى : قانون قرارداد

law of criminal procedure : قانون ـ فقه : ائين دادرسى کيفرى

law of difinte proportions : شيمى : قانون نسبتهاى معين

law of diminishing atility : قانون ـ فقه : قانون مصرف نزولى

law of diminishing marginal utility : بازرگانى : قانون نزولى بودن مطلوبيت نهائى

law of diminishing returns : روانشناسى : قانون کاهندگى بازده

law of disuse : روانشناسى : قانون عدم استعمال

law of downward sloping demand : بازرگانى : قانون تقاضاى نزولى

law of effect : روانشناسى : قانون اثر

law of election : قانون ـ فقه : قانون انتخابات

law of electrostatic attraction : شيمى : قانون جاذبه الکترواستاتيکى

law of frequency : روانشناسى : قانون بسامد

law of gravitation : ورزش : قانون گرانش

law of induced current : الکترونيک : قانون لنتس

law of international institutions : قانون ـ فقه : حقوق سازمانهاى بين المللى

law of mass action : شيمى : قانون اثر جرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود کارآمدی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تاب آوری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری در سازمان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر نور در یادگیری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارساخوانی در کودکان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانی های یادگیری در کودکان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنی شناسی در روانشناسی
مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدرسه هوشمند
مبانی نظری کیفیت زندگی