معنی law of additivity of reaction heat

law of additivity of reaction heat
شيمى : قانون جمع پذيرى گرماى واکنش
کلمات مشابه

law of advantage : روانشناسى : قانون امتياز

law of analogy : روانشناسى : قانون تمثيل

law of armed conflicts : قانون ـ فقه : حقوق منازعات مسلحانه

law of causation : روانشناسى : قانون عليت

law of civil procedure : قانون ـ فقه : ائين دادرسى مدنى

law of clouser : شيمى : قانون بستار

law of common fate : روانشناسى : قانون سرنوشت مشترک

law of comparative judgement : روانشناسى : قانون قضاوت تطبيقى

law of complimentarity : شيمى : قانون مکمليت

law of conservation of energy : شيمى : قانون بقاى انرژى

law of conservation of mass energy : نجوم : قانون بقاى جرم - انرژى

law of constant proportions : شيمى : قانون نسبتهاى ثابت

law of contiguity : روانشناسى : قانون مجاورت

law of continvity : اتصال

law of contract : بازرگانى : قانون قرارداد

law of criminal procedure : قانون ـ فقه : ائين دادرسى کيفرى

law of difinte proportions : شيمى : قانون نسبتهاى معين

law of diminishing atility : قانون ـ فقه : قانون مصرف نزولى

law of diminishing marginal utility : بازرگانى : قانون نزولى بودن مطلوبيت نهائى

law of diminishing returns : روانشناسى : قانون کاهندگى بازده

law of disuse : روانشناسى : قانون عدم استعمال

law of downward sloping demand : بازرگانى : قانون تقاضاى نزولى

law of effect : روانشناسى : قانون اثر

law of election : قانون ـ فقه : قانون انتخابات

law of electrostatic attraction : شيمى : قانون جاذبه الکترواستاتيکى

law of frequency : روانشناسى : قانون بسامد

law of gravitation : ورزش : قانون گرانش

law of induced current : الکترونيک : قانون لنتس

law of international institutions : قانون ـ فقه : حقوق سازمانهاى بين المللى

law of mass action : شيمى : قانون اثر جرم

law of moses : )pentateuch(احکام دهگانه موسى

law of multiple proportions : شيمى : قانون نسبتهاى اضعافى

law of nations : قانون ملل

law of obligations : قانون ـ فقه : حقوق تعهدات

law of partial pressure : شيمى : قانون فشارهاى جزيى

law of pragnanz : روانشناسى : قانون هيات گرايى

law of primacy : روانشناسى : قانون تقدم

law of prior entry : روانشناسى : قانون تقدم ورود

law of progression : روانشناسى : قانون پيشروى

law of rational indices : شيمى : قانون انديسهاى گويا

law of readiness : روانشناسى : قانون امادگى

law of recency : روانشناسى : قانون تاخر

law of red shift : نجوم : قانون انتقال سرخ

law of reflection : شيمى : قانون بازتاب

law of scarcity : بازرگانى : قانون کميابى

law of succession : قانون ـ فقه : حقوق ارث و وصيت

law of supply and demand : بازرگانى : قانون عرضه و تقاضا

law of torts : قانون ـ فقه : قانون مسئوليت مدنى

law of treaties : قانون ـ فقه : حقوق معاهدات

law of use : روانشناسى : قانون استعمال

law of variable proportion : بازرگانى : قانون نسبت متغير

law office : دارالوکاله

law society : قانون ـ فقه : کانون وکلا

law abidingness : پيروى قانون ،اطاعت از قانون

law breaker : قانون ـ فقه : قانون شکن

law breaking : قانون شکن

law term : اصطلاح حقوقى

lawbreaker : قانون شکن

lawbreaking : قانون شکني

lawful : مجاز , طلق , حلال , مشروع , قانونمند , روا , بربستي

lawfulness : قانونى بودن ،مشروعيت

lawgiver : شريعت گذار , شارع

lawless : بي قانوني

lawlessness : بي قانوني

lawmerchant : قواعد واصول قديم معاملات بازرگانى ،حقوق تجارت قديم ،دادگاه تجارت

lawn : علفزار , چمن

lawn mower : علف چين

lawn mower0 : علف چين ،علف بر

lawn sieve : الک استامبولى

lawn sprinkler : اب پاش ماشينى ،براى چمن اب دادن

lawnmower : چمنبر

lawny : پرچمن

lawrence color tube : الکترونيک : لامپ تصوير لارنس

lawry bronsted acid : شيمى : اسيد لورى - برونشتد

laws of motion of capitalism : بازرگانى : قوانين حرکت سرمايه دارى

laws of the game : ورزش : مقررات مسابقه

laws versus tendencies : بازرگانى : قوانين در مقابل تمايلات

lawsonia : جنس حنا

lawsuit : دعوا , دعوي

lawyer : قانون دان , حقوقدان , مشاور حقوقي , فقيه , وکيل

lawyers and laymen : وکيل و غير وکيل ،ملا وعامى

lax : لس , شل , لينت مزاج , لمس , شل کردن , سهل انگار

laxation : سستى ،رخوت

laxative : مسهل , ملين

laxity : لينت

laxly : به نرمى ،به سستى

laxman : ورزش : بازيگر لاکراس

lay : گذاردن , گستردن , هشتن

lay a finger on some one : دست به کسى زدن

lay a wager : شرط بستن

lay about one : بهرسو زدن ،سخت جنگيدن

lay an embargo on : قانون ـ فقه : در بندر توقيف کردن

lay an information against some one : نسبت به کسى اعلام جرم کردن

lay an information against someone : قانون ـ فقه : بر عليه کسى اعلام جرم کردن

lay analyst : روانشناسى : روانکاو غير پزشک

lay aside : کنارگذاشتن ،پس انداز کردن ،انداختن ،ترک کردن

lay away : انداختن ،کنار گذاشتن

lay bare : لخت کردن

lay brick (to) : معمارى : اجر چيدن

lay bricks : خشت ماليدن , خشت زدن

معنی law of additivity of reaction heat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی