لغات مشابه
laydays : بازرگانى : ايام بارگيرى و باراندازى کشتى

laydown bombing : علوم نظامى : بمباران از فاصله خيلى نزديک به سطح زمين بمباران سينه مال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: