لغات مشابه
legatee : ميراث بر

legateship : نمايندگى پاپ ،ايلچى گرى

legatine : نمايندگي پاپ

legation : وزارت مختار , ايلچي گري

legato : (مو ).پيوسته ،ارام ومتناسب با الحان پى در پى

legator : ميراث گذار , مورث

legend : افسانه , اسطوره

Legend : افسانه ،‌اسطوره

Legend : افسانه ،‌اسطوره

legendary : اساطيري

legendry : افسانه( ها)

legends : اساطير

leger or ledger : ثابت ،بى جنبش

legerdemain : تردستى ،حقه بازى ،حيله ،شعبده

legerity : سبکى ،چابکى ،چالاکى ،تيز هوشى

leges : (لاتين )صورت جمع کلمه lex بمعنى قوانين

legg press : ورزش : تمرين تقويت عضله هاى پا با فشار دادن وزنه به بالا با پا خوابيده به پشت

legged : پايه دار , پا بلند

leggin : ساق پوش , مچ پيچ

leggin(g)s : زنگار،مچ پيچ ،پاتاوه ،ساق پوش

legging : ساق پوش , مچ پيچ

leggings : پاتابه

leggy : پروپاچه دار

leghorn : کلاه سبدى ايتاليايى ،نوعى مرغ وخروس کوچک

legibility : خوانا , خوانا بودن , خوانائي

legible : خوانا،روشن

Legible : خوان

Legible : خوان

legibly : بطور خوانا يا روشن

legion : لژيون , سپاه رومي

legion ofholour : نشان افتخارکه دولت فرانسه درازاى خدمات برجسته لشکرى ياکشورى ميدهد

legionary : سرباز سپاهي

legionnaire : عضو لژيون , سرباز لژيون

legiskative : قانون گذار،مقنن ،قانونى

legislation : قانونگذاري , قانون گذاري , تقنين

legislative : مقننه , تقنيني

legislative body or assembly : هيئت مققنه

legislative branch : قوه مقنن

legislative council : مجلس مقننه

legislative power : قانون ـ فقه : قوه مقننه

legislator : قانونگذار , شارع , مقنن , قانون گذار

legislatress : قانون گذار زن ،مقننه

legislature : قوه مقننه

legist : قانون دان

legit : )legitimate(نمايش مجاز،تاتر مجاز،قانونى ،حلال ،مشروع

legitimacy : برحق بودن , حقانيت , مشروعيت , قانوني بودن

legitimacy claims : دعاوى بر حق ،دعاوى حقه ،دعوى هاى درست يا قانونى

legitimacy of birth : قانون ـ فقه : طهارت مولد

legitimate : حق , حلال زاده , حلال , مشروع

legitimate advantage : قانون ـ فقه : منفعت مشروع

legitimate claims : قانون ـ فقه : دعاوى حقه

legitimate defence : قانون ـ فقه : دفاع مشروع

legitimation : مشروعيت

legitimatize : )legitimize(قانونى کردن ،مشروع کردن ،توجيه کردن

legitimism : هواخواه سلطنت ارثى ومشروع

legitimist : هواخواه اصول سلطنت با حق مشروع يا ارثى

legitimize : رسميت دادن به , مشروع کردن

legitmate : قانون ـ فقه : مشروع

leglet : خلخال ،پابند

legman : خبرنگار محلى ،پادو

legtimize : قانوني کردن

legume : گياه خوردني

legumen : گياه خوردنى ،دانه ،حبه ،لوبيا و باقلاو مانند انها،تخمدان ،غلاف

legumin : ماده البومينى حبوبات

leguminous : (گ.ش ).وابسته به خانواده پروانه اسايان)leguminosae( ،وابسته به حبوبات وگياهان خوردنى

lei : گردن بند گل

leipzig school : روانشناسى : مکتب لايپزيک

leister : نيزه خاردار مخصوص صيد ماهى قزل الا،بانيزه خاردار ماهى گرفتن

leisure : وقت کافي , فراغت

leisure class : بازرگانى : طبقه مرفه

leisure hours : ساعات فراغت يا بيکارى ،هنگام فرصت

leisure time : اوقات فراغت

leisurely : تفريحانه

leiter adult intelligence scale : روانشناسى : مقياس هوشى لايتر براى بزرگسالان

leiter international performance test : روانشناسى : ازمون عملى بين المللى لايتر

Leith Shebilat : ليث شبيلات

leitmotif : مهم تکراري

leitmotive : مهم تکراري

leman : عاشق ،فاسق ،معشوق ،دلبر

lemma : اصل موضوع

lemming : (ج.ش ).موش صحرايى قطب شمال

lemniscal : روانشناسى : نوارى

lemon : ليمو ترش , ليمو , ليمون

lemon balm : (گ.ش ).بادرنجبويه)Melissa officinalis(

lemon drop : اب نبات ترش

lemon grass : گور گياه ،گربه دشتى

lemon juice : آبليمو

lemon plant : يکجور گل شاه پسند که بوى ابليمو ميدهد

lemon squash : شربت اميخته ازابليموو سوداواتر

lemon squeezer : ابليمو گيرليموافشار

lemon yellow : رنگ زرد ليمويى

lemon juice : ابليمو

lemonade : ليموناد , شربت آبليمو

lemur : (ج.ش ).ميمون پوزه دار ماداگاسکار،ميمون پوزه دار،ميمون لمور

lemures : ارواح ،مردگان

lend : وام دادن , قرض دادن

lend lease : بصورت وام واجاره دادن

lendable : عاريه دادنى

lender : وام ده

lending : وام دهى ،قرض ،عاريه

lending library : کتابخانه اى که کتاب عاريه ميدهد

length : درازا , درازي , طول

length contraction : نجوم : انقباض طول

length dimension : علوم مهندسى : بعد

length measuring instrument : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى طول

length of buttress : معمارى : درازاى پشتبند

length of column : علوم نظامى : طول ستون

length of dam : عمران : طول سد

length of time : مدت ،طول زمان

lengthen : درازتر کردن , دراز کردن , دراز شدن , ممتد کردن

lengthening : تطويل

lengthily : بطور مطول ،مفصلا"

lengthiness : درازى ،تفصيل

lengthway : از درازا،از طول

lengthwise : از درازا , از طول

lengthy : طولاني , طويل , طولاني مدت

lenience : نرمى ،مدارا

leniency : ارفاق , آسان گيري , رفق

lenient : آسان گير , ضد يبوست

leniently : ارفاقا

Lenin : لنين

Leningrad : لنينگراد

leningrad variation : ورزش : وارياسيون لنينگراد در دفاع هلندى شطرنج

leninist : وابسته به لنين ،پيرو لنين

lenis : (درتلفظ حروف بى صدا )رقيق ،ظريف ،داراى تلفظ نرم ،رقيق ،ملايم

lenitic : زيست شناسى : ماندابى

lenitive : مسکن درد،ارامى بخش ،ملايم

lenity : نرمى ،ملايمت ،مدارا،رقت قلب ،رحم ،شفقت

leno : يکجور تور يا گارس که براى پوشش و ارايش کلاه و پرده بکار ميرود

lens : عدسي

lense : لنز

lent : ¹ 4روز پرهيز وروزه کاتوليک ها،صيام ،ماه روزه

lentamente : (مو ).اهسته ،ملايم( بنوازيد)

lentando : (مو ).بطور کند وملايم( بنوازيد)

lenten : وابسته به چله ،روزهاى پرهيز وروزه ،بى گوشت ،لاغر،نحيف ،ناگوار،حزن اور

lentic : ابزى ،زيست کننده در ابهاى راکد،وابسته به ابهاى راکد

lenticel : (گ.ش ).عدسک ،منفذ،خلل وفرج گياهى

lenticellate : منفذ دار

lenticular : عدسى وار،ذره بينى ،(تش ).کوژ،وابسته به جليديه ياعدسى چشم ،مرکب از عدسى

lenticular nucleus : روانشناسى : هسته عدسى شکل

lenticulate : (در فيلم ياشيشه عکاسى )ذرات ريز وعدسک هاى کوچک در فيلم نمودارکردن ،منفذدار

lenticulation : ايجاد عدسى

lenticule : عدسک ابى ،(طب )کک مک ،گندمه ،خال هاى ريز متن عکس

lentiform : عدسى( شکل)

lentiginous : گندمه اى

lentigo : گندمه ،ککمک ،کنجدک

lentil : مرجمک , مردمک , عدس

lentisk : درخت مصطکى

lentissimo : (موز )خيلى ملايم واهسته( بنوازيد)

lentitis : (طب ) اماس جليديه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1