لغات مشابه
legatee : ميراث بر

legateship : نمايندگى پاپ ،ايلچى گرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: