لغات مشابه
legatine : نمايندگي پاپ

legation : وزارت مختار , ايلچي گري

legato : (مو ).پيوسته ،ارام ومتناسب با الحان پى در پى

legator : ميراث گذار , مورث

legend : افسانه , اسطوره

Legend : افسانه ،‌اسطوره

Legend : افسانه ،‌اسطوره

legendary : اساطيري

legendry : افسانه( ها)

legends : اساطير

leger or ledger : ثابت ،بى جنبش

legerdemain : تردستى ،حقه بازى ،حيله ،شعبده

legerity : سبکى ،چابکى ،چالاکى ،تيز هوشى

leges : (لاتين )صورت جمع کلمه lex بمعنى قوانين

legg press : ورزش : تمرين تقويت عضله هاى پا با فشار دادن وزنه به بالا با پا خوابيده به پشت

legged : پايه دار , پا بلند

leggin : ساق پوش , مچ پيچ

leggin(g)s : زنگار،مچ پيچ ،پاتاوه ،ساق پوش

legging : ساق پوش , مچ پيچ

leggings : پاتابه

leggy : پروپاچه دار

leghorn : کلاه سبدى ايتاليايى ،نوعى مرغ وخروس کوچک

legibility : خوانا , خوانا بودن , خوانائي

legible : خوانا،روشن

Legible : خوان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: