لغات مشابه
lie down : دراز کردن

lie over : متمايل بودن , منتظر ماندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: