لغات مشابه
ligament : بنديزه

ligamentous : رباطي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: