لغات مشابه
lighten : تنوير کردن , سبک کردن , سبکبار کردن

lightening rod : برق گير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: