لغات مشابه
lighthouse : منار , چراغ دريايي , چراغ خانه

lighting : بارقه , سايه روشن , نورافکني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: