لغات مشابه
lignify : چوب شدن , چوبي شدن

ligulate : زبانه دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: