لغات مشابه
like mindedness : همفکري

likelihood : امر محتمل , راست نمائي

likely : راست نما , محتمل , ملحوظ

liken : تمثيل کردن , شبيه کردن

likened : مشبه

likeness : سان , اشتراک وجه , مثال

likewise : بهمچنين

lilac : ياس شيرواني

lilied : شبيه سوسن

lilt : خوش نوا , باسبکروحي حرکت کردن , شعر نشاط

Lily : سوسني , گل سوسن , گلايل

Lima : ليما

limacine : حلزوني

limb : عضو بدن , اندام

limbate : حاشيهدار

limbed : عضودار

limber : نرمش کردن

limbless : بي شاخه , بي عضو

limbo : برزخ

limbs : جوارح

lime : آهک , عصاره ليموترش , سنگ آهک , ليمو ترش

lime burning : کوره پزي

lime juice : آب ليمو , آبليمو

lime tree : زيرفون

limekiln : کوره آهک پزي

limelight : چراغ يانورقوي , محل مورد

limen : آستانه احساس

limestone : سنگ آهک

liminal : شعوري , آستانهاي

liming : آهک زني

limit : حساب , محدوديت قائل شدن , محدود بودن , محدود کردن , محدود نمودن , حصر , منحصر کردن , تحديد کردن , دايره , سرحد

limitation : محدوديت

limitative : حصري

limited : محدود , منحصر , معدود , وعده دار

limited liability : مسئوليت محدود

limiting : تحديدي , محدود کننده , منحصر کننده

limitless : بي حد و حصر , بيحد , بي نهايت

limitrophe : مجاور مرزي

limits : حريم , حدود

limits and boundaries : حدود و ثغور

limivorous : لجن خوار , بلعنده گل

limmer : زن جلف , زن هرزه

limousine : خودرو سواري بزرگ

limp : شليدن , لنگيدن

limpet : صدف کوهي

limpid : زلال

limpidity : زلالي

limpingly : لنگان لنگان

limy : آهک دار , آهکي

linage : سطربندي , سطر شماري

linchpin : ميخ محور

Lincoln : لينکلن

line : سطر , خط , صف , رج

line by line : رده برديف

line drawing : خط کشي

line engraving : گراور مخطط

line of longitude : نصفالنهار

line of sight : مسير ديد

lineage : حسب و نسب , اصل ونسب , سويه

lineament : صفات مشخصه , طرح بندي

linear : طولي , خطي

linear meter : متر کرباسي

linebreed : بهنژاد کردن

lined : خط دار , خط خط

linen : کتاني , کتان , پارچه کتاني

liner : مسافربر , کشتي مسافربر , آستردوز , کشتي مسافر بر

lines : صفوف , خطوط

linesman : سربازخط جبهه , سيم بان

lineup : آماده و مجهز کردن

linger : مردد بودن , دير رفتن

Linger : باقی ماندن ، طول کشیدن

Linger : باقی ماندن ، طول کشیدن

lingua franca : گويش مختلط

lingual : زباني

linguist : زبانشناس , زبان دان

liniment : مرهم رقيق

lining : لنت , آستر دوزي , آستري , آستر , تو دوزي

lining up : صف بندي

link : بهم پيوستن , پيوند دادن , محل اتصال , وابسته کردن , لينک , توام کردن

linkage : بهم پيوستگي , پارامتر پيوندي

linkboy : مشعلدار

linked : توام

linkup : وسيله اتصال

linoleum : مشمع

linseed : بذرک , بزرک , برزگ

lintel : سنگ سردر

lio : سر پوش

lion : هژبر , شير نر , ضرغام , غضنفر , شير , ضيغم

lion cub : شير بچه

lion king : شيرشاه

lion pride : دسته شير

lioness : ماده شير , شير ماده

lionhearted : شير دل

lip : لب

lipless : بي لب

lipophilic : چربي گراي

lipping : لبچه

lipreading : لب خواني

lipstick : ماتيک لب , مداد لب , ماتيک , لبرنگ

liquate : تبديل بمايع کردن

liquefacient : آبگونگر , مايع کننده , مايع ترشح

liquefaction : آبگونسازي

liquefiable : گداز پذير

liquefier : آبگونساز , مايع کننده

liquefy : ذوب شدن

liquescence : آبگونگي

liqueur : ليکور

liquid : ماچي , مايع , سهل وساده , آبگونه

liquid air : آبگون هوا

liquid stool : ريغ

liquid tallow : پيه آب کرده

liquidate : مفروغ کردن , مايع کردن , نقدينه درآوردن

liquidated : مفروغ

liquidation : واريز حساب

liquidator : برچيننده

liquidity : آبگون پذيري , مايعيت

liquids : مايعات

liquified : محلولي

liquify : مايع شدن , تبديل بماده کردن

liquifying : مايع کننده

liquor : مشروب , مايع زدن , عرق , مشروب الکلي

liquor sale : مشروب فروشي

liquor store : مشروبفروشي , آبجوفروشي

lira : ليره ترک , لير

lisp : شلي زبان

lissom : بنرمي

list : فهرست

list price : قيمت فاکتور

listen : نيوشيدن , شنيدن , گوش دادن , اصغاء فرمودن , استماع کردن , گوش کردن , اصغاء کردن

listener : شنونده , مستمع , گوش دهنده

listening : استماع , اصغاء

lister : سجاف دوز

liter : ليتر

literacy : با سوادي , سواد

literacy campaign : مبارزه با بيسوادي

literal : حرفي , تحت الفظي

literally : لفظا

literarily : اديبانه

literary : ادبي , ادبياتي

literary critic : منقد ادبي

literary men : ادبا

literary person : ادب دوست , اهل ادب

literary society : انجمن ادبي

literary work : اثرادبي

literary works : اثار ادبي

literate : باسواد

literati : اهل قلم

literatim : کلمه بکلمه

literator : فضل فروش

literature : ادب وهنر , ادبيات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

انتقادگرى و انتقادپذیرى در حكومت علوى
کلیاتی در باره بیماری ایدز
پاورپوینت ایدز و علایم آن
پاورپوینت انسان با خود بیگانه
پاورپوینت برج ایفل
جزوه بسیار کاربردی گیج های جوشکاری
چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خوب در دنیای امروز
پاورپوینت تیراندازی (تفنگ بادی-کمان)
الگوریتم ژنتیک
انواع بیمه های ساختمانی
پاورپوینت بهداشت فردی
بیماری های ویروسی گیاهان جالیزی
پاورپوینت روان شناسی تربیتی
"جزوه آموزشی استاندارد API , AWS ، ASME"
دانلود پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک
"دوره آموزشی آشنایی با استانداردها، شناخت فولادها و چدنهای متداول در صنعت و چگونگی استفاده ازكتاب كلید فولاد"
دستورالعمل اجرای پروژه های خطوط انتقال گاز
دانلود پاورپوینت انگلیسی با عنوان پیاز ( Alliums - Onions )
دانلود پاورپوینت نكات مهم در زراعت سیب زمینی