لغات مشابه
likeness : سان , اشتراک وجه , مثال

likewise : بهمچنين

lilac : ياس شيرواني

lilied : شبيه سوسن

lilt : خوش نوا , باسبکروحي حرکت کردن , شعر نشاط

Lily : سوسني , گل سوسن , گلايل

Lima : ليما

limacine : حلزوني

limb : عضو بدن , اندام

limbate : حاشيهدار

limbed : عضودار

limber : نرمش کردن

limbless : بي شاخه , بي عضو

limbo : برزخ

limbs : جوارح

lime : آهک , عصاره ليموترش , سنگ آهک , ليمو ترش

lime burning : کوره پزي

lime juice : آب ليمو , آبليمو

lime tree : زيرفون

limekiln : کوره آهک پزي

limelight : چراغ يانورقوي , محل مورد

limen : آستانه احساس

limestone : سنگ آهک

liminal : شعوري , آستانهاي

liming : آهک زني

limit : حساب , محدوديت قائل شدن , محدود بودن , محدود کردن , محدود نمودن , حصر , منحصر کردن , تحديد کردن , دايره , سرحد

limitation : محدوديت

limitative : حصري

limited : محدود , منحصر , معدود , وعده دار

limited liability : مسئوليت محدود

limiting : تحديدي , محدود کننده , منحصر کننده

limitless : بي حد و حصر , بيحد , بي نهايت

limitrophe : مجاور مرزي

limits : حريم , حدود

limits and boundaries : حدود و ثغور

limivorous : لجن خوار , بلعنده گل

limmer : زن جلف , زن هرزه

limousine : خودرو سواري بزرگ

limp : شليدن , لنگيدن

limpet : صدف کوهي

limpid : زلال

limpidity : زلالي

limpingly : لنگان لنگان

limy : آهک دار , آهکي

linage : سطربندي , سطر شماري

linchpin : ميخ محور

Lincoln : لينکلن

line : سطر , خط , صف , رج

line by line : رده برديف

line drawing : خط کشي

line engraving : گراور مخطط

line of longitude : نصفالنهار

line of sight : مسير ديد

lineage : حسب و نسب , اصل ونسب , سويه

lineament : صفات مشخصه , طرح بندي

linear : طولي , خطي

linear meter : متر کرباسي

linebreed : بهنژاد کردن

lined : خط دار , خط خط

linen : کتاني , کتان , پارچه کتاني

liner : مسافربر , کشتي مسافربر , آستردوز , کشتي مسافر بر

lines : صفوف , خطوط

linesman : سربازخط جبهه , سيم بان

lineup : آماده و مجهز کردن

linger : مردد بودن , دير رفتن

Linger : باقی ماندن ، طول کشیدن

Linger : باقی ماندن ، طول کشیدن

lingua franca : گويش مختلط

lingual : زباني

linguist : زبانشناس , زبان دان

liniment : مرهم رقيق

lining : لنت , آستر دوزي , آستري , آستر , تو دوزي

lining up : صف بندي

link : بهم پيوستن , پيوند دادن , محل اتصال , وابسته کردن , لينک , توام کردن

linkage : بهم پيوستگي , پارامتر پيوندي

linkboy : مشعلدار

linked : توام

linkup : وسيله اتصال

linoleum : مشمع

linseed : بذرک , بزرک , برزگ

lintel : سنگ سردر

lio : سر پوش

lion : هژبر , شير نر , ضرغام , غضنفر , شير , ضيغم

lion cub : شير بچه

lion king : شيرشاه

lion pride : دسته شير

lioness : ماده شير , شير ماده

lionhearted : شير دل

lip : لب

lipless : بي لب

lipophilic : چربي گراي

lipping : لبچه

lipreading : لب خواني

lipstick : ماتيک لب , مداد لب , ماتيک , لبرنگ

liquate : تبديل بمايع کردن

liquefacient : آبگونگر , مايع کننده , مايع ترشح

liquefaction : آبگونسازي

liquefiable : گداز پذير

liquefier : آبگونساز , مايع کننده

liquefy : ذوب شدن

liquescence : آبگونگي

liqueur : ليکور

liquid : ماچي , مايع , سهل وساده , آبگونه

liquid air : آبگون هوا

liquid stool : ريغ

liquid tallow : پيه آب کرده

liquidate : مفروغ کردن , مايع کردن , نقدينه درآوردن

liquidated : مفروغ

liquidation : واريز حساب

liquidator : برچيننده

liquidity : آبگون پذيري , مايعيت

liquids : مايعات

liquified : محلولي

liquify : مايع شدن , تبديل بماده کردن

liquifying : مايع کننده

liquor : مشروب , مايع زدن , عرق , مشروب الکلي

liquor sale : مشروب فروشي

liquor store : مشروبفروشي , آبجوفروشي

lira : ليره ترک , لير

lisp : شلي زبان

lissom : بنرمي

list : فهرست

list price : قيمت فاکتور

listen : نيوشيدن , شنيدن , گوش دادن , اصغاء فرمودن , استماع کردن , گوش کردن , اصغاء کردن

listener : شنونده , مستمع , گوش دهنده

listening : استماع , اصغاء

lister : سجاف دوز

liter : ليتر

literacy : با سوادي , سواد

literacy campaign : مبارزه با بيسوادي

literal : حرفي , تحت الفظي

literally : لفظا

literarily : اديبانه

literary : ادبي , ادبياتي

literary critic : منقد ادبي

literary men : ادبا

literary person : ادب دوست , اهل ادب

literary society : انجمن ادبي

literary work : اثرادبي

literary works : اثار ادبي

literate : باسواد

literati : اهل قلم

literatim : کلمه بکلمه

literator : فضل فروش

literature : ادب وهنر , ادبيات

litharge : مردار سنگ , مرده سنگ

lithe : لاغر اندام

Lithium : ليتيوم

lithogenesis : سنگ زاي

lithogenous : سنگ زا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز گری هیجانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تاریخی گردشگری در جهان
پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها
پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزار 3ds Max
پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان (bms)
پاورپوینت طبیعت سبز در معماری
پاورپوینت کاخ های پهلویی
پاورپوینت فناوری نانو در ساختمان
پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه
فایل پاورپوینت طلاق و هنجارهای اجتماعی
کتابچه انواع فلومتر
جزوه کاربردی کابل های ابزار دقیق
پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
"پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن"
پاور پوینت مدرسه اولین گریس
پاورپوینت تقسیم بندی ادوار معماری حدید
پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد
پاورپوینت ویژگیهای فنی در انتخاب و بکارگیری مصالح
پاورپوینت حسابداری اجاره ها