لغات مشابه
lively : باروح , سبکروح

liver : کبد , ناخوشي جگر , جگر سياه , سواد البطن , زندگي کننده , مرض کبد

liver seller : جگرکي

liveried : در کسوت

Liverpool : ليورپول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام