لغات مشابه
Liverpool : ليورپول

livery : عليق اسب , لباس مستخدم

liveryman : طويله دار

livestock : دواب

livid : کبود شده

living : وسيله گذران , حي , حيه , ذي روح , ذي حيات , معاش , جاندار , درقيدحيات , معيشت , زندگان

living creature : جان دار

living creatures : جان داران

living in pleasure : خوش گذران

living room : سالن نشيمن , اطاق نشيمن

lizard : مارمولک , بزمجه

lizard like : مارمولکي

load : پر کردن , بار , بارگير , بارکردن , بارگيري کردن , محمول , بار کردن

loaded : پر

loader : خشاب , بارکننده

loading : بارکنش , بارگيري

loading bill : بارنامه

loaf : ولگردي کردن , کله قند , تکه

loafer : بيکاره

loan : يارانه , عاريه , وام , وام دادن , عاريه دادن , واژه عاريه

loanword : واژهعاريه , واژه بيگانه

loard : اتابک

loathe : سبب بيزاري , منزجر بودن

loathly : نفرت انگيز , باتنفر

lob : چاق وچله , گوشت آلو

lobar : آويز دار

lobby : اتاق بزرگ

loblolly : چاله گلآلود , کاج استخري

lobster : خرچنگ

lobulate : نرمه دار , منقسم به , آويزدار

lobulation : لخته کوچک

lobule : مقطع کوچک , آويز کوچک , لخته کوچک , قطعه کوچک , نرمه کوچک

local : داخلي , محلي , محلهاي , اهل مهل , مکاني , موضعي

local dialect : زبان محلي

local time : به وقت محلي

localism : علاقه محلي

locality : محل خاص

localize : موضعي ساختن , محلي کردن , موضعي کردن

located : ساکن

locater : جهتيابي

location : محل

locative : اندري

lock : قفل کردن , قفل

lock up : درهم گير کردن

locked : مقفل

locker : دولابچه

locksmith : دولت گر

lockstitch : کوک زنجيري زدن

lockup : زندانکردن

locomotion : نقل وانتقال

locomotive : لکوموتيو , نيروي محرکه

locomotor : نقص تحرک , حرکتي

locomotory : نقص تحرک

locus : مکان هندسي

locust : ملخ

lodge : ماوا دادن , بيتوته کردن

lodgement : وديعه گذاري , منزل گيري , سپارش پول

lodging : محل سکونت , منزل گاه , منزلگاه

lodgment : وديعه گذاري , منزل گيري , سپارش پول

loftiness : علو

lofty : سني , منيع , رفيع , آسمان پايه , ارجمند

log : حطب

logarithm : لگاريتم

logbook : سفرنامه

loge : لژ

Loghman : لقمان , لغمان

logic : منطق

logic design : طراحي منطقي

logical : منطقي

Logical : منطقی

Logical : منطقی

logical design : طراحي نطقي

logical empiricism : فلسفه عملي

logical not : نفي منطقي

logical positivism : فلسفه عملي

login : قطع ارتباط

logion : کلمات قصار

logistical : آمايشي

logistician : آمايشگر

logistics : آمادها , آمايش

lognicolous : چوبزي

logomachy : مجادله لفظي

logout : قطع ارتباط

logrolling : همکاري متقابل , کنده غلتاني

loin : گرد

loin cloth : لنگ

loins : گرده

loiter : پابپا ور کردن , پلکيدن

loiterer : پرسه زن

loitering : پرسه زني

loll : زبان بيرون

lollipop : آب نبات چوبي

lombardy poplar : درخت تبريزي

London : لندن

lone : مجزا ومنفرد

loneliness : غريبي , بيکسي , تنهايي

lonely : بي دوست , غريب , تنها , بيغوله , بي يار

long : مديد , متمادي , دراز , مديده , دور و دراز , معمر , مطول , طويل , ممتد , طولاني , طولاني مدت

long cucumber : خيار چمبر

long house : ماواي همگاني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی royal purple , معنی royal road , معنی royal seat , معنی royal sinature , معنی royalism , معنی royalist , معنی royalistic , معنی royalities , معنی royally , معنی royalty , معنی royalty tonnage , معنی Roza , معنی Roze Mobarak , معنی rozenzweig picture frustration study , معنی Rozita , معنی rpg language , معنی RPJ , معنی rrayer , معنی rs flip flop , معنی rs 232 , معنی rs 422 , معنی rstless , معنی rt (tetrachoric correlation coefficient) , معنی rtegistrar , معنی rub , معنی rub (to) , معنی rub a dub , معنی rub along , معنی rub down , معنی rub it in , معنی rub off , معنی rub out , معنی rub out character , معنی rub shoulders with others , معنی rub some one the wrong way , معنی rub with ointment , معنی rubbed , معنی rubbed surface (am) , معنی rubber , معنی rubber banding , معنی rubber bitumen , معنی rubber covered wire , معنی rubber plant , معنی rubber processing factory , معنی rubber separator , معنی rubber stamp , معنی rubber stopper , معنی rubber tile , معنی rubber tube , معنی rubberize , معنی rubberneck , معنی rubbery , معنی rubbery transition temperature , معنی rubbing , معنی rubbish , معنی rubbishing , معنی rubbishy , معنی rubble , معنی rubble concrete , معنی rubble with binding material , معنی rubdown , معنی rube , معنی rubefacient , معنی rubefaction , معنی rubefy , معنی rubella , معنی rubeola , معنی ruberculosis , معنی rubescent , معنی rubicelle , معنی rubicon , معنی rubicund , معنی rubicundity , معنی rubiginous , معنی rubinstein variation , معنی rubious , معنی ruble , معنی rubric , معنی rubrical , معنی rubricate , معنی rubrication , معنی rubricator , معنی rubrician , معنی rubricize , معنی rubstone , معنی ruby , معنی ruby of arsenic , معنی ruby red , معنی ruche ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز